Archiwa autora: Alicja Sąder

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Propozycje do budżetu na 2021 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
   1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5552/48,
   2. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
   3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Szaflary,
   4. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”,
   5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
   7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

 

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 21 października 2020 r. (środa) o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy  w Szaflarach.

Program Komisji:

  1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół na lata 2020/2021.
  2. Propozycje do budżetu na 2021 rok.
  3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, zwracam się z prośbą, by osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XXII/2020″

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5552/48,
  2. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Szaflary,
  4. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”,
  5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

 

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych, Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. (piątek)  o godz. 1200 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Omówienie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wolne wnioski.

XXI Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

W związku z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, kierując się troską
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, zwracam się z prośbą, by osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XXI/2020″

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2020/2021,
  2. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 734 oraz 735,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3527/6,
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach zmienionej Uchwałą Nr XX/153/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  8. zmiany Załącznika do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Omówienie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2020/2021,
  2. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 734 oraz 735,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3527/6,
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach zmienionej Uchwałą Nr XX/153/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.
 5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Omówienie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
 3. Rozwój sportu w szkołach i na terenie gminy Szaflary.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2020/2021,
  2. zmiany Załącznika do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu.
 5. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.
 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22 września 2020 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia:

1. Koszty utrzymania i odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020.
2. Opiniowanie i realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku.
3. Propozycje do projektu budżetu na 2021 rok.
4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

 

Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 26.08.2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

W związku z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, kierując się troską
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, sugeruję, by Osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

 Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XX/2020″

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szaflary oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  2. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Targ przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Targ,
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na dz. 8541/3 w Szaflarach,
  4. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  6. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  7. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Szaflary.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Program Komisji:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:

a.  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szaflary oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Targ przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Targ,
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na dz. 8541/3 w Szaflarach,
  3. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  4. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  5. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
 2. Wolne wnioski.
 3. Wyjazd radnych w celu zapoznania się z bieżącymi inwestycjami oraz przeglądu placówek oświatowych.

Przewodniczący komisji:
Adam Waras
Jacek Wątorek
Helena Guśpiel

 

 

Zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu  24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Szaflary,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2019 rok,
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2019 rok,
  5. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2019,
  6. ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu,
  7. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  8. zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach stanowiących własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  10. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  11. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  12. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  13. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 18 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2019 rok,
  3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2019,
  4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  5. zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach stanowiących własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  7. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  9. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,

2. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 17  czerwca 2020 roku (środa) o godz. 815 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał
  w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2019 rok,
  2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2019,
  3. ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu.

2.Wolne wnioski

 

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Wójta Gminy Szaflary od skarżącego Andrzeja Piwko.
  2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Bartłomiej Fatla

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

 Tematyka posiedzenia: 

  1. Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
  2. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi za 2019 rok.
  3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

 

Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 29.04.2020 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym.
Osoby zainteresowane zapraszam do oglądania transmisji sesji na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live
Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XVIII/2020

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,
  2. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary oraz warunków i trybu jej składania,
  3. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  4. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2020 roku,
  5. zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. i uchwałą Nr X/71/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 lipca 2019 r.”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 1990/2 położonej w Bańskiej Wyżnej, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Bańska Wyżna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 7681 położonej w Szaflarach, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  9. zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  11. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  12. sposobu częściowego załatwienia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019 r. i przekazania petycji w pozostałym zakresie zgodnie z właściwością,
  13. sposobu załatwienia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały petycji adwokat Renaty Sutor skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

 

 

 

1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:

  1. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:

  1. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary oraz warunków i trybu jej składania,
  2. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  3. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2020 roku,
  4. zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. i uchwałą Nr X/71/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 lipca 2019 r.”,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 1990/2 położonej w Bańskiej Wyżnej, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Bańska Wyżna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 7681 położonej w Szaflarach, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  8. zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  9. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  10. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,

3. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                         Przewodniczący Komisji

Helena Guśpiel                                                                                        Adam Waras