Regulamin Rady Gminy Szaflary

Uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary

Załącznik Nr 7
do Statutu Gminy Szaflary

REGULAMIN RADY GMINY SZAFLARY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Rady zwany dalej “ Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, z wyłączeniem zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.11

§ 2

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje organy oraz przez Wójta, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 3

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 4

Rada ze swego grona wybiera:

1. Przewodniczącego,
2. Dwóch Wiceprzewodniczących,
3. Komisję Rewizyjną,
4. Komisje stałe,
5. Komisje doraźne powołane do określonych zadań.
6. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.12

§ 5

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania
organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje
uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których
mowa w zdaniu pierwszym.13

§ 6

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) zwołuje sesje w ciągu 7 dni na wniosek złożony przez Wójta lub 1/4 ustawowego składu Rady,
3) przewodniczy obradom,
4) ustala porządek obrad i tryb podejmowania poprawek,
5) przyjmuje poprawki do projektów uchwał przed sesją,
6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektem uchwał,
7) podpisuje uchwały,
8) w ustalon ym terminie i miejscu sprawuje dyżury,
9) prowadzi korespondencję,
10) dba o autorytet Rady.

§ 7

Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych Przewodniczący Rady nie może pełnić swojej funkcji, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący.
Zastępstwo Przewodniczącego nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

ROZDZIAŁ III
TRYB PRACY RADY
SESJE RADY

§ 8

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie oraz w innych ustawach, a także w przepisach
prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele zawierające formalnie wezwanie do określonego postępowania, podjęcia
inicjatywy czy zadania,
5) opinie zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny.

§ 9

Rada odbywa sesje zwyczajne w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

PRZYGOTOWANIE SESJI

§ 10

1. Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprzewodniczących.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się pisemnie radnych, Wójta, sołtysów najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.
4. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
5. W razie naruszenia terminów określonych w ust. 3 i 4 Rada może podjąć uchwałę o
odroczeniu sesji i wyznaczenia nowego terminu jej odbycia. Wniosek w tej sprawie mogą zgłosić radni na początku obrad, przed podaniem informacji o porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Sesje mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne oraz mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Sesje mogą być robocze lub uroczyste.
8. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w rocznym planie pracy Rady oraz nieprzewidziane w planie, lecz zwołane w normalnym trybie. Sesje zwyczajne
odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
9. Nadzwyczajną jest sesja zwołana na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
10. Sesje uroczyste zwołuje się dla nadania uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic.

§ 11

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Rady do udziału w sesjach tematycznie ich dotyczących mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych.

§ 12

Wójt zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji oraz zapewnić bezpieczeństwo radnym i innym uczestnikom obrad.

PRZEBIEG SESJI

§ 13

1. Sesje Rady są jawne.
2. Podczas obrad na sali może być publiczność, zajmująca specjalnie w tym celu wyznaczone miejsca.

§ 14

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby radnych, Rada może postanowić o kontynuowaniu obrad w innym
terminie, na następnym posiedzeniu tej samej sesji.
2. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum, które uniemożliwia podjęcie wiążących uchwał w trakcie
obrad, wyznaczając nowy termin posiedzenia.
3. Fakt przesunięcia oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.

§ 15

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:
“Otwieram……… sesję Rady Gminy Szaflary”.
3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. Następnie stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.

§ 16

1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje bieżące lub zgłoszone na poprzedniej sesji,
7) wolne wnioski.

2. Sprawozdanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt. 3 składa Wójt.
3. Sprawozdanie komisji Rady składają przewodniczący komisji.

§ 17

(uchylony)

§ 18

(uchylony)14

§ 19

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym punktem.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza składu Rady, po zgłoszenie się, do zabrania głosu, przed rozpoczęciem sesji.
5. W przypadku odmowy udzielenia głosu Przewodniczący Rady poddaje zgłoszenie pod głosowanie.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Przewodniczący Rady udziela głosu w punkcie “wolne wnioski”.
7. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie.
8. Przewodniczący Rady może udzielić głosu sołtysowi w sprawach dotyczących danego sołectwa.
9. Rada może ograniczyć czas wystąpienia uczestników sesji.

§ 20

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może zwracać uwagę radnym dotyczącą formy i czasu trwania ich wystąpień, a w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do
porządku”, gdy przywołanie nie odnosi skutku może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają
porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 21

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady może przyjąć do protokołu wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, o czym obowiązany jest poinformować Radę.

§ 22

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawach wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do Komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję. Po dopuszczeniu jednego głosu “za” i jednego głosu “przeciw”, poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 23

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. w razie potrzeby zarządza przerwę, umożliwiając właściwej komisji, Wójtowi
ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków lub przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna głosowanie.

§ 24

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: ” Zamykam……sesję Rady Gminy Szaflary.”
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

§ 25

1. Pracownik Urzędu Gminy ds. obsługi Rady Gminy lub inny wyznaczony przez Wójta, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady sporządza z każdej sesji protokół pisemny, który stanowi streszczenie przebiegu sesji. Protokół pisemny powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) streszczenie przebiegu obrad ze szczególnym uwzględnieniem dokładnej treści przedstawianych interpelacji i zapytań, jak również wystąpień radnych,
oraz zgłaszanych przez nich, lub uchwalanych wniosków,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za” i „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
8) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2. Przebieg sesji utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Zapis na nośniku audio-video stanowi załącznik do protokołu pisemnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej
3. (uchylony)
4. Do protokołu pisemnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia radnych nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
5. Obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.15

§ 26

Radni w trakcie obrad, nie później niż do czasu przyjęcia protokołu, mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnianiu rozstrzyga Rada.

§ 27

Obsługę biurową sesji jak wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

UCHWAŁY

§ 28

1. Sprawy będące przedmiotem obrad sesji, Rada rozstrzyga w formie uchwał.
2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów z wyjątkiem postanowień proceduralnych, które odnotowuje się w protokole.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawy stanowią inaczej.
4. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1. wójtowi,
2. komisjom Rady,
3. klubom – reprezentowanym przez przewodniczącego klubu lub upoważnionego przez niego członka klubu,
4. radnym,

5. grupie mieszkańców gminy w liczbie co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do rady przy zastosowaniu trybu określonego w odrębnej uchwale.16

§ 29

1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,

2. Ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
5. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.

§ 30

Uchwały powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 31

Przewodniczący komisji Rady, do których skierowano projekty uchwał mają obowiązek zwołania posiedzenia komisji przed sesją celem ich zaopiniowania.

§ 32

1. Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
3. Uchylenie lub zmiana uchwały podjętej może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, nie wcześniej niż na następnej sesji.
4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się do oczywistych omyłek.

§ 33

1. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i pełny rok podjęcia.
2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
3. Odpisy lub kopie uchwał oraz wyciągi z protokołów sesji doręcza się właściwym jednostkom do realizacji i określonych działań lub do wiadomości w zależności od ich treści.

TRYB GŁOSOWANIA

§ 34

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 35

1. Wszystkie głosowania rady są jawne, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych.
3. W przypadku głosowania przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych,
stosowną dokumentację głosowania załącza się do protokołu z sesji.
4. W razie braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego
wykazu głosowań radnych, przewodniczący zarządza głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się na zasadach określonych w ustępie 5.
5. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym są wyczytywani przez przewodniczącego lub wskazanego przez niego wiceprzewodniczącego i głosują przez wypowiedzenie formuły „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuje się od głosu”, która zostaje odnotowana w protokole z sesji lub komisji przy każdym radnym biorącym udział w głosowaniu.
6. Imienny wykaz głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Gminy Szaflary
7. Przewodniczący sumuje głosy, porównuje z ilością radnych obecnych w czasie głosowania, względnie ze składem lub z ustawowym składem rady i ogłasza wyniki głosowania.17

§ 36

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym za każdym razem Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, która wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§ 37

1. W głosowaniu imiennym radni głosują przez wypowiedzenie słowa “za” lub “przeciw”.
2. Głosowanie przeprowadza przewodniczący obrad, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

§ 38

1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje wniosek w taki sposób aby jego treść była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W głosowaniu w sprawie wyborów, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zwraca się z pytaniem do każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do kandydata, który uprzednio złożył zgodę na piśmie.

§ 39

1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, to w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że najpierw przewodniczący obrad
poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad wszystkimi poprawkami do projektu uchwały.
4. W ostatniej kolejności Przewodniczący obrad zarządza głosowanie za podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwały.

§ 40

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów wstrzymujących nie dolicza się do żadnej grupy głosujących “za” czy “ przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów “za”.

§ 41

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, które uzyskały, co
najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą
ważnych głosów oddanych za wnioskiem, uchwałą lub kandydaturą, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem, uchwałą lub kandydaturą oddanych jest 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem, uchwałą lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

KOMISJE RADY

§ 42

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) współpraca z Wójtem i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta, Przewodniczącego Rady oraz spraw przedkładanych przez członków komisji – opinie komisji dotyczącą projektu uchwały przedstawia na sesji przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca,
3) analizowanie wniosków mieszkańców Gminy dotyczących działania Rady, przekazanych przez Przewodniczącego Rady,
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 43

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca I kwartału danego roku kalendarzowego.
2. Rada może nakazać komisjom zmiany w planie pracy.

§ 44

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują Radzie.

§ 45

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca wybrany przez członków danej komisji.
2. Komisja pracuje na posiedzeniach.
3. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz w roku przedstawia na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.
5. Opinie, wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

RADNI

§ 46

1. Radni za udział w posiedzeniach Rady oraz komisji otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej, w wysokości ustalonej przez Radę.
2. Rada Gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
3. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
4. Radny nieobecny na sesji lub posiedzeniu komisji winien na następnym posiedzeniu złożyć pisemne lub ustne usprawiedliwienie Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.

§ 47

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego
zbadania wszystkich okoliczności sprawy, która przedłoży swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
2. Przed podjęciem uchwały w wymienionej wyżej sprawie Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 48

1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

ROZDZIAŁ IV
WSPÓLNE SESJE Z RADAMI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

§ 49

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek terytorialnych, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 50

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

1. Rada uchwala lub zmienia Regulamin Rady w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy, innych ustaw oraz Statutu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik i integralną część Statutu.

 


 

11 W brzmieniu ustalonym przez § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
12 Pkt 6 dodany przez § 2 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
13 Ust. 2 dodany przez § 2 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

14 Przez § 2 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

15 Ust. 5 dodany przez § 2 ust. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

16 W brzmieniu ustalonym § 2 ust. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

17 W brzmieniu ustalonym § 2 ust. 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.