Dowóz uczniów

Zgodnie z art. 32 ust. 3 i  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 2197 i 2248 oraz z 2018 r. poz. 2245) jeżeli droga dziecka z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości:

 1.   3 km- w przypadku dziecka pięcioletniego, sześcioletniego i dziecka objętego    wychowaniem  przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2, dziecka,
 2.   3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
 3.   4 km – w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Ponadto, obowiązkiem gminy jest ( art. 32 ust. 4 i art. 39 ust. 4):

  1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
  2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  3. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, z których jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
    1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
     z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  4. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 , 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1, 2 i 3, na zasadach określonych
   w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Do pobrania

Wnioski

Uchwała

Prowadzący sprawę: Marzena Stoch tel. 18-26-123-37