Archiwa kategorii: Program rewitalizacji dla Gminy Szaflary na lata 2016 – 2022

Wójt Gminy Szaflary zgodnie z przyjęta Uchwałą Nr XX/135/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Szaflary, zmienioną Uchwałą Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 04.04.2016 r. ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji Gminy Szaflary, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Szaflary, zwanego dalej Wójtem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szaflary na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Szaflary w drodze zarządzenia.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

 1. Komitet liczy od 8 do 30 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
 2. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Szaflary, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
  1. 4 przedstawicieli Urzędu Gminy Szaflary i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy,
  2. 2 przedstawicieli Rady Gminy Szaflary wskazanych przez Radę Gminy Szaflary,
  3. 1-2 przedstawicieli każdego obszaru zdegradowanego delegowanych przez organy stanowiące jednostek pomocniczych wchodzących w skład danego obszaru zdegradowanego,
  4. od 2 do 4 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie gminy Szaflary),
  5. od 2 do 4 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
  6. od 2 do 4 przedstawicieli mieszkańców Gminy Szaflary, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Szaflary.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Wójta. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SZAFLARY NA LATA 2016-2023.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 05.04.2017 r. do 12.04.2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy Szaflary (pokój nr 8), na stronie internetowej gminy Szaflary oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szaflary.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:

 1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

 2. Bezpośrednio do Urzędu Gminy w Szaflarach, dziennik podawczy (pokój nr 10), w godzinach pracy tj. pn. 800 – 1700, wt.-czw. 800 – 1600, pt. 800 – 1500

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niepodpisane
 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
 • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Szaflary w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Szaflary, 2017-04-05
Wójt Gminy Szaflary

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,
trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Szaflary na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem […]

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Szaflary informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szaflary.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 28 stycznia 2016 do 2 marca 2016 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@szaflary.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18 34-424 Szaflary z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 28 stycznia 2016 do 2 marca 2016;

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Tomasz Jędrysko, Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8a, tomasz.jedrysko@szaflary.pl , w godzinach pracy urzędu od od 28 stycznia 2016 do 2 marca 2016;

 • spotkanie konsultacyjnego, które odbędzie się 28 stycznia o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Szaflary w sali nr 1.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szaflary, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 28 stycznia 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
 • w Urzędzie Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18 pok. nr 8a w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Formularz konsultacyjny

Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szaflary