W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, zwracam się z prośbą, by osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XXII/2020″

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5552/48,
  2. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Szaflary,
  4. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”,
  5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

89 − 85 =