Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 17  czerwca 2020 roku (środa) o godz. 815 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał
    w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2019 rok,
    2. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2019,
    3. ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu.

2.Wolne wnioski

 

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

Autor: