ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Opiekun w żłobku sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 5 dzieci.

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci zatrudnia się przynajmniej 1 pielęgniarkę lub położną.

Opiekun w klubie dziecięcym sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – nad maksymalnie 5 dzieci. Liczba dzieci w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez samorząd gminny.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Rejestr zawiera:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 2. numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 4. informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 5. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 6. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 7. liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
 8. liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wójt odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. Złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie
 2. Nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego
 3. Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym
 4. wydania prawomocnego orzeczenie zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze, podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji dotyczących podmiotu prowadzącego żłobek, jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz siedziby lub adresu, numeru NIP/REGON, informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, liczbę miejsc, informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich danych jak: godziny pracy, adresu email, numeru telefonu, liczby dzieci zapisanych oraz wysokości opłat.

Kogo dotyczy

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
 2. Osoby fizyczne
 3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych składa się na formularzu RKZ-1 pn. „Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów” w systemie elektronicznym. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2;
  1. odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
 4. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 6. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 7. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 8. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Forma załatwienia

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl .

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 • Założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Szczegółowe informacje znajdują się na pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 • Założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru żłobków podlega jednorazowej opłacie w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  Powyższą opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych. Opłata ta stanowi dochód gminy.

Termin załatwienia sprawy

Wpis do rejestru następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

Uwagi

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek:

 1. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych
 2. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy:

 1. Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych
 2. Pozytywna opinia Wójta Gminy określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc.

Wymogi sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal w którym prowadzony ma być żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2379) dostępne jest pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/prawo/

Podstawa prawna

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego reguluje rozdział 2 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603).

Uchwała nr XXXVII/273/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków  i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Szaflary.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)