Archiwa kategorii: Sesje

XXI Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

W związku z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, kierując się troską
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, zwracam się z prośbą, by osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XXI/2020″

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2020/2021,
  2. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 734 oraz 735,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3527/6,
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach zmienionej Uchwałą Nr XX/153/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  8. zmiany Załącznika do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

 

Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 26.08.2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

W związku z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, kierując się troską
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, sugeruję, by Osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

 Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XX/2020″

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szaflary oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  2. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Targ przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Targ,
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na dz. 8541/3 w Szaflarach,
  4. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  6. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  7. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Szaflary.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

Zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu  24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Szaflary,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2019 rok,
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2019 rok,
  5. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2019,
  6. ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu,
  7. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  8. zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach stanowiących własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  10. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  11. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  12. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  13. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Informacja

Informuję, że XVIII sesja Rady Gminy Szaflary została przesunięta na godz. 10:00, termin pozostaje bez zmian – 29.04.2020 r. (środa)
Osoby zainteresowane zapraszam do oglądania transmisji sesji na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live
Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XVIII/2020

Wspólne posiedzenie komisji stałych w tym samym dniu o godz. 8:30

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego proszę aby zainteresowani mieszkańcy nie brali udziału w sesji. Zapraszam do oglądania transmisji sesji na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live
Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XVIII/2020

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,
  2. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary oraz warunków i trybu jej składania,
  3. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  4. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2020 roku,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 1990/2 położonej w Bańskiej Wyżnej, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Bańska Wyżna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 7681 położonej w Szaflarach, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  9. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  10. sposobu częściowego załatwienia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019 r. i przekazania petycji w pozostałym zakresie zgodnie z właściwością,
  11. sposobu załatwienia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały petycji adwokat Renaty Sutor skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik

Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

 

Zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej
   w Maruszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 4795/10,
  2. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
   w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

 

Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 29 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na podjęcie działań zmierzających do powstania na terenie Gminy Szaflary instalacji termicznego przekształcania odpadów.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na XV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Rabka-Zdrój”,
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020,
  3. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1653K Szaflary – Ząb,
  4. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1658K Szaflary – Ludźmierz,
  5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Szaflary na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  6. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki na terenie Gminy Szaflary,
  7. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  8. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
  9. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają
   z upływem roku budżetowego 2019,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  11. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  12. uchwały budżetowej na 2020 rok,
  13. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  14. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy na 2020 rok,
  15. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2020 rok.
 5. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 18  grudnia 2019 roku (środa) o godz. 815 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał  w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
 3. Podsumowanie pracy Komisji za 2019 rok.
 4. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

 

 

 

Zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020 oraz średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2020 rok,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szaflary
   w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
  5. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Maruszyna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  7. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  9. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020, oraz średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2020 roku.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Maruszyna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  2. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary,
  3. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  4. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
 4. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 23  października 2019 roku (środa) o godz. 815 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał
  w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
 1. Propozycje do budżetu na 2020 rok.
 2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

Wójt Gminy Szaflary zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 14.10.2019 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 4.11.2019 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: sekretariat@szaflary.pl,
  • złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary w godzinach jego pracy.
 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary, przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach w sali obrad w dniu 30 października 2019 r.
  o godz. 11:00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

Opinie anonimowe nie będą brane pod uwagę.

 W załączeniu:

zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Szaflary z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Szaflary
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

formularz  konsultacji  społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.”

 

 

Zapraszam na XII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany w stanie posiadania majątku.
 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Szaflary za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Szaflarach,
  2. zmiany uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach,
  3. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  4. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  5. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na X sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Raport na temat bezpieczeństwa w Gminie Szaflary:
  1. informacja Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu,
  2. raport Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu,
  3. sprawozdanie Gminnego Komendanta OSP za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  2. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  3. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Skrzypnem oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 2000/4,
  4. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Skrzypnem oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 2000/5,
  5. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Skrzypnem oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 2000/6,
  6. zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r.
   w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r.,
  7. pozbawienia drogi nr 364831K kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej
   z użytkowania,
  8. zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych,
  9. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  10. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r.
   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 29 maja 2019 roku (środa) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia wójtowi wotum zaufania,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2018 rok,
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3520/6,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zaskale oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 722/159, 722/160,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2018 rok,
  3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2018,
  4. udzielenia pomocy Powiatowi Nowotarskiemu,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szaflary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
  b) ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych,
  c) przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szaflary”,
  d) powołania Sołeckich Komisji Wyborczych w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku,
  e) ustalenia trybu pracy Sołeckich Komisji Wyborczych oraz wysokości diet dla członków Sołeckich Komisji Wyborczych w wyborach sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Szaflary zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku ,
  f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303/7,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Szaflary stanowiącym własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  h) uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szaflary,
  i) zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 6. Przyjęcie zmian w planie pracy Rady Gminy Szaflary na 2019 rok.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1530, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja na temat inwestycji wykonywanych w gminie.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały nr XVII/110/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28.12.2015r.
   w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zmienionej uchwałą nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 30.05.2016r. oraz uchwałą nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Szaflary z dnia 24.04.2017r.,
  2. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szaflary,
  3. zmiany uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 stycznia 2019 r.
   w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2019 roku,
  4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych zatrudnionych w szkołach
   i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  5. ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
   i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  6. zmiany uchwały nr LII/398/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r.
   w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szaflary,
  7. zmiany uchwały Nr XLIX/370/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu zmienionej uchwałą Nr LII/397/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 września 2018 r. oraz uchwałą Nr LIII/405/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 15 października 2018 r.,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  9. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018 r.
   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik