Pomoc de minimis

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Urząd Gminy w Szaflarach informuje, że na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu i zdaniu egzaminu czeladniczego, bądź zawodowego lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Informacje  dodatkowe:

Od 1 września 2019r. zmieniają  się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W  wyniku zmian w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016r.-  Prawo Oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)   dla wniosków składanych   od 1 września 2019r. istotne będzie, aby:

Młodociany pracownik  ukończył naukę  zawodu  i zdał

 •  w przypadku  młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego  u pracodawcy będącego rzemieślnikiem –  egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz.U. z 2018r. , poz. 1267) – egzamin przeprowadza  Izba Rzemieślnicza.
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem –  egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

O  dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika  decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją egzaminacyjną zgodnie ww. przepisami.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244 r. poz. 1626 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. poz. 311 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.);
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.);
 8. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276)
 10. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Uwaga

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Szaflary pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Szaflary co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.
 2. Zgodnie ze  art. 122 ust. 11 ustawy prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. W przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
 3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w 46b ust. 1 prawa oświatowego, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 3. Kopia umowy o pracę z zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 4. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 5. Kopia dyplomu lub świadectwa, potwierdzającego zadanie egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 6. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności,
 7. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek,
 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 9. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 10. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,
 11. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,
 12. Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Uwaga: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Szaflary
Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
Referat księgowości
pok. 2.6

e-mail: aneta.trzoniec@szaflary.pl
tel. 18 26 123 18

Pn 800-1700
Wt-Czw 800-1600
Pt 800-1500

 Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Szaflary w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIA:

ZAWIADOMIENIA:

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Szaflary, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Aneta Trzoniec tel. 18-26-123-18