Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Propozycje do budżetu na 2021 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
   1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5552/48,
   2. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
   3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Szaflary,
   4. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”,
   5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
   7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 53 = 57