Interreg

Gmina Szaflary i wieś Podbiel położone są na historyczno-kulturowo-przyrodniczym Szlaku wokół Tatr, część jego trasy na Podhalu przebiega przez wieś Zaskale na terenie gminy Szaflary, natomiast po słowackiej stronie na Orawie szlak biegnie w Niżnej graniczącej z gminą Podbiel. Zarówno Szaflary jak i Podbiel mają na swoim obszarze wiele obiektów przyrodniczych oraz historyczno-kulturowych, które są mało znane i których potencjał nie jest wystarczająco zagospodarowany.

Projekt „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel będzie polegał na wytyczeniu turystycznych tras łącznikowych ze Szlakiem wokół Tatr w gminach partnerów, oznakowaniu miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz na budowie infrastruktury turystycznej: miejsc postojowych w obu gminach partnerskich i placu rekreacyjno-edukacyjnego z punktem widokowym na panoramę Tatr w Maruszynie. Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy Szaflary i wsi Podbiel udostępni mało znane i dotąd niewystarczająco wykorzystane miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wzbogaci ofertę turystyczną i potencjał gmin Szaflary i Podbiel, równocześnie będzie stanowić wartość dodaną do transgranicznego Szlaku wokół Tatr, co wpłynie pozytywnie na obszar polsko-słowackiego pogranicza na Podhalu i Orawie. Oparta na dziedzictwie kulturowym i zintegrowana przestrzennie oferta turystyczna pozwoli mieszkańcom i turystom lepiej docenić i poznać walory pogranicza, sprzyjając uprawianiu turystyki aktywnej i przyjaznej środowisku, a zarazem wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczności lokalnych do kreowania i wzbogacania rynku usług turystycznych.

Celem ogólnym mikroprojektu jest zwiększenie wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin Szaflary i Podbiel. Cel projektu identyfikuje problem, jakim jest niewystarczająco wykorzystany potencjał kulturowy i przyrodniczy gmin Podbiel i Szaflary. Cel projektu osiągnięty będzie przez realizację trzech zadań merytorycznych, tj:

  1. Realizacja trasy łącznikowej Szlaku wokół Tatr w gminie Szaflary wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

  • Zadanie będzie polegało na wytyczeniu i oznakowaniu szlaku łącznikowego w gminie Szaflary o długości 19,6 km, który będzie prowadzić drogami powiatowymi i gminnymi i łączyć się w dwóch punktach z Szlakiem wokół Tatr oraz prezentować atrakcje kulturowo-przyrodnicze gminy.

  1. Realizacja trasy łącznikowej Szlaku wokół Tatr w gminie Podbiel wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

  • Zadanie będzie polegało na wytyczeniu i oznakowaniu szlaku turystycznego o długości 13,7 km, prowadzącego przez atrakcje kulturowe i przyrodnicze w gminie Podbiel, który będzie stanowić przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej Szlaku wokół Tar w Niżnej.

  1. Promocja wspólnej oferty turystycznej,

  • W zadaniu uczestniczyć będą partnerzy projektu gminy Szaflary i Podbiel. W ramach promocji wspólnej oferty turystycznej, opartej na wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i nowo wyznaczonych tras rowerowych wydana zostanie publikacja w języku polskim i słowackim, zawierająca mapy ścieżek rowerowych oraz opis atrakcji w gminach partnerskich, który będzie również dostępny na podstronach internetowych beneficjentów. Partner wiodący zorganizuje w Maruszynie wspólny polsko-słowacki festyn rowerowy z rajdem po trasach wytyczonych w gminie Szaflary i na Szlaku wokół Tatr oraz z imprezą plenerową promującą projekt. Dla uczniów szkoły w Maruszynie zorganizowany zostanie cykl 4 warsztatów (dwa warsztaty w czerwcu, 2 we wrześniu 2017 r.) p.t Panorama Tatr, poświęconych dawnym i współczesnym wizerunkom Tatr, uczniowie nauczą się rozpoznawać i nazywać tatrzańskie szczyty oraz wykonają prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające panoramę Tatr.

W efekcie realizacji projektu powstaną nowe trasy turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które zwiększą dostępność i wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, podnoszące atrakcyjność turystyczną gmin Szaflary i Podbiel oraz Szlaku wokół Tatr, który prowadzi przez polsko-słowackie pogranicze. Okres realizacji projektu trwa od stycznia do października 2017.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Osiągnięte w czasie realizacji projektu rezultaty i produkty zostaną utrzymane przez min 5 lat w stanie niezmienionym w celu zapewnienia trwałości projektu. Razem wartość projektu wyniesie 115 805,41 € (100 514,05 € dla gminy Szaflary i 15 291,36 € dla wsi Podbiel).

W ramach przygotowania projektu partnerzy projektu gmina Szaflary i obec Podbiel nawiązali współpracę, której formalnym wyrazem jest umowa partnerska podpisana 18 grudnia 2015 r. Rolę Partnera Wiodącego przyjęła gmina Szaflary.

Gmina Szaflary dotychczas zrealizowała projekt pod nazwą „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr” z Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i otrzymała dofinansowanie na zrealizowane zadanie w wysokości 35 478,35 euro.

Partner wiodący

Gmina Szaflary
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
tel. 182612310 / fax: 182754977
www.szaflary.pl

Partner miniprojektu

Obec Podbiel
Podbiel 210
Podbiel 027 42
tel: 0435381031 / fax: 0435381165
www.podbiel.sk

Aktualności