Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 29.04.2020 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym.
Osoby zainteresowane zapraszam do oglądania transmisji sesji na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live
Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XVIII/2020

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,
  2. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary oraz warunków i trybu jej składania,
  3. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  4. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2020 roku,
  5. zmiany Uchwały Nr XLVIII/360/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne zmienionej uchwałą Nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 czerwca 2018 r. i uchwałą Nr X/71/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 8 lipca 2019 r.”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 1990/2 położonej w Bańskiej Wyżnej, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Bańska Wyżna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 7681 położonej w Szaflarach, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  9. zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  11. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  12. sposobu częściowego załatwienia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019 r. i przekazania petycji w pozostałym zakresie zgodnie z właściwością,
  13. sposobu załatwienia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały petycji adwokat Renaty Sutor skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 1 =