Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Omówienie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2020/2021,
  2. najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 734 oraz 735,
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Niżna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3527/6,
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach zmienionej Uchwałą Nr XX/153/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.,
  6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.
 5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

29 − 22 =