Wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych, Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. (piątek)  o godz. 1200 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

  1. Omówienie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości
    i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Wolne wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

29 + = 35