Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 830 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Omówienie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
 3. Rozwój sportu w szkołach i na terenie gminy Szaflary.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szaflary na rok szkolny 2020/2021,
  2. zmiany Załącznika do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu.
 5. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.
 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 2