Program Komisji:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:

a.  określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szaflary oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Targ przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Targ,
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na dz. 8541/3 w Szaflarach,
  3. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  4. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  5. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
 2. Wolne wnioski.
 3. Wyjazd radnych w celu zapoznania się z bieżącymi inwestycjami oraz przeglądu placówek oświatowych.

Przewodniczący komisji:
Adam Waras
Jacek Wątorek
Helena Guśpiel

 

Autor: