OPIEKA DZIENNA

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi (w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu do którego posiada tytuł prawny) w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Opieka sprawowana jest nad maksymalnie 5 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 3 dzieci.

Po spełnieniu dodatkowych warunków opiekun ma możliwość  sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci. W przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki bądź dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia – nad maksymalnie 3 dzieci.

Dziennym opiekunem może być osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług przez podmioty takie jak: Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Wójta Gminy wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz publikowany jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Wykaz zawiera:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 2. numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
 3. imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
 4. miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
 5. informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
 6. liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
 7. czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 8. wysokość opłat u dziennego opiekuna.

Podmiot zatrudniający dziennych opiekunów  zobowiązany jest do ich zgłaszania w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna (albo osoba fizyczna prowadząca działalność na własnych rachunek jako dzienny opiekun) jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, dotyczących podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, imię i nazwisko dziennego opiekuna, miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub w przypadku zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów.
 2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich danych jak: liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna, czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub wysokość opłat.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu wójt może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Wójt może odmówić wpisu do wykazu , jeśli lokal, w którym ma być sprawowana opieka nie spełnia warunków bezpiecznego pobytu dzieci, a podmiot nie usunął nieprawidłowości . Odmowa wpisu następuje w formie decyzji.

Kogo dotyczy

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne
 2. Osoby fizyczne
 3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się na formularzu RKZ-1 pn. „Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów” w systemie elektronicznym. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 4. oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;
 5. imię i nazwisko dziennego opiekuna;
 6. miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
 7. liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
 8. czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 9. wysokość opłat u dziennego opiekuna.

Forma załatwienia

Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl .

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. Założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Szczegółowe informacje znajdują się na pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 1. Założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/

Opłaty

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów jest zwolniony z opłat.

Termin załatwienia sprawy

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Szczegółowe zasady pełnienia funkcji dziennego opiekuna reguluje rozdział 4 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 603).