Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 26.08.2020 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

W związku z zaistniałą sytuacją  epidemiologiczną, kierując się troską
o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Szaflary, sugeruję, by Osoby zainteresowane przebiegiem Sesji uczestniczyły w niej śledząc transmisję obrad nadawaną na żywo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live

 Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XX/2020″

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szaflary oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  2. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Targ przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Nowy Targ,
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na dz. 8541/3 w Szaflarach,
  4. zmiany Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XIX/145/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  6. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  7. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Szaflary.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

Autor: