Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 18 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2019 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2019 rok,
  3. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2019,
  4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  5. zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach stanowiących własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  7. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  9. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,

2. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

Autor: