Statut

Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2017

Rady Gminy Szaflary

z dnia 28 grudnia 2017 r.

STATUT GMINY SZAFLARY

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Szaflary,

Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Szaflary,

Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Szaflary,

Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Szaflary,

Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Szaflary,

Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Szaflary,

Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Szaflary,

Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami),

Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Szaflary. )1,

 1. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 400)2

 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta określa ustawa – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) oraz ustawa z  5 stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113 z późn. zm.)3

 3. (uchylony)4

§ 2

 1. Gmina Szaflary jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie.

 2. Gmina posiada osobowość prawną.

 3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 4. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji zbiorowego, lokalnego życia publicznego na swoim terytorium oraz zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania.

 5. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 6. Podstawowym obowiązkiem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

§ 3

 1. Gmina dla realizacji celów statutowych może współpracować ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi oraz przystępować do organizacji i zrzeszeń, w tym międzynarodowych, innych społeczności lokalnych i regionalnych.
 2. Gmina w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych może uczestniczyć w związkach i porozumieniach komunalnych, spółkach oraz innych organizacjach.

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA GMINY

§ 4

 1. Gmina położona jest w województwie małopolskim i powiecie nowotarskim.

 2. Gmina obejmuje obszar 5 431 hektarów.

 3. Gminę tworzy siedem wsi: Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna, Skrzypne, Szaflary i Zaskale.

 4. Mapa administracyjna Gminy stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 5

 1. Herbem Gminy jest tarcza typu hiszpańskiego. W polu czerwonym po prawej blankowana wieża kamienna z otwartą bramą srebrna, a nad nią korona otwarta złota, po lewej postać świętego Andrzeja Apostoła Męczennika o szatach srebrnych z krzyżem skośnym złotym.

 2. Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do Statutu.

 3. Barwy Gminy określa flaga. Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5:8 dzielony w słup w proporcjach 1:2:1, w barwach: czerwony (przy drzewcu) i w części swobodnej oraz biały – środkowy pas. Po środku flagi – na pasie białym – herb Gminy Szaflary.

 4. Wzór flagi określa załącznik Nr 3 do Statutu.

 5. Zasady używania herbu i barw Gminy określa Rada Gminy odrębną uchwałą.

 6. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu Gminy pośrodku, w otoku napis GMINA SZAFLARY, między napisem GMINA i SZAFLARY dwa krzyżyki puste o poszerzonych końcach ramion.

 7. Wzór pieczęci urzędowej Gminy określa załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 6

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Szaflary.

§ 7

 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, osiedla oraz stosownie do potrzeb, bądź tradycji inne jednostki pomocnicze.

 2. Gmina tworząc, łącząc, dzieląc lub znosząc jednostki pomocnicze musi uwzględnić układ osadniczy, przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze lub kulturalne oraz zdolność wykonywania zadań publicznych.

 3. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada z własnej inicjatywy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców, po złożeniu wniosku w tej sprawie do Wójta.

 4. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami Gminy objętymi zmianą w formie uchwały zebrania wiejskiego nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty przedłożenia wniosku.

 5. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia roku

następującego po roku, w którym uchwała została podjęta i powinny określać w szczególności:
1) obszar,

2) granice,

3) nazwę jednostki.

§ 8

 1. Gmina może utworzyć na wniosek zainteresowanych środowisk, młodzieżową radę Gminy mającą charakter konsultacyjny.
 2. Statut młodzieżowej rady Gminy, tryb wyboru jej członków i zasady działania określa Rada w odrębnej uchwale.

ROZDZIAŁ III

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 9

 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
 2. W skład sołectwa może wchodzić część wsi, cała wieś lub kilka wsi.
 3. Wykaz sołectw, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 5 do Statutu.

§ 10

 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkańców sołectwa mających czynne prawo wyborcze.

 2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.

 3. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach sołectw.

§ 11

Rada w statutach sołectw określa sposób bezpośredniego korzystania przez te sołectwa z mienia komunalnego, rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy sołectwa względem mienia oddanego do korzystania.

§ 12

 1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

 2. Sołectwa gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych sołectwach.

 3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki sołectw w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

 4. Sołectwa mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo określonych w uchwale budżetowej Gminy.

§ 13

 1. Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi.

 2. Sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych sołectw.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

§ 14

 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 2. Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym gmina realizuje poprzez wykonanie zadań własnych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 3. Do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 2. gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 4. lokalnego transportu zbiorowego,

 5. ochrony zdrowia,

 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 8. edukacji publicznej,

 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 11. zieleni gminnej i zadrzewień,

 12. cmentarzy komunalnych,

 13. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 14. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 15. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 16. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 17. promocji Gminy,

 18. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 19. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 1. Gmina ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczegółowych, oraz może realizować zadania przyjęte od administracji rządowej na podstawie porozumienia.

 2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 3. Gmina może wykonywać zadania publiczne na podstawie porozumień między gminnych.

 4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte w drodze porozumień są wykonywane po zapewnieniu Gminie środków finansowych przez administrację rządową lub jednostki samorządu terytorialnego na ich realizację.

§ 15

 1. Zakres działania Gminy określają:

  1. ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,

  2. porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
   i organami administracji rządowej,

  3. uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

 2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania
  o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych
  w odrębnych przepisach.

§ 16

 1. Gmina wykonuje swoje zadania:
  1. poprzez działalność organów:
   1. Rady Gminy,
   2. Wójta,
  2. poprzez organy sołectw,
  3. poprzez gminne jednostki organizacyjne,
  4. poprzez działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, pkt.3 stanowi załącznik Nr 6 do Statutu.

§ 17

 1. Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

 3. Organizację i zasady funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne nadane przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 4. Zatrudnienie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do kompetencji Wójta.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE I ORGANY GMINY

§ 18

 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej bezpośrednio, w drodze wyborów i referendum, w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów Gminy.

 2. Mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę i sposób rozstrzygania spraw poprzez wybory Wójta i radnych oraz poprzez referendum w sprawach odwołania Rady lub Wójta przed upływem kadencji, samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy.

§ 19

Organami Gminy są:

1. Rada jako organ stanowiący i kontrolny Gminy,

2. Wójt jako organ wykonawczy.

§ 20

 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności:

  1. prawo obywateli do uzyskiwania informacji,

  2. prawo wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji,

  3. prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady.

 3. Protokoły z posiedzeń Rady, jej komisji oraz inne dokumenty związane z wykonywaniem zadań publicznych są udostępniane zainteresowanym przez pracownika ds. obsługi Rady w godzinach pracy Urzędu.

 4. Dokumenty z zakresu działania Wójta są udostępniane przez Sekretarza w godzinach pracy Urzędu.

 5. Każdy zainteresowany może przeglądać dokumenty, sporządzać notatki, a w uzasadnionych przypadkach wnosić o dokonywanie odpisów.

 6. Protokoły z posiedzeń Rady i jej komisji udostępniane są do wglądu bezzwłocznie na ustny wniosek. Pozostałe dokumenty wymagające przygotowania są udostępniane na pisemny wniosek, w miarę możliwości bezzwłocznie, a w pozostałych przypadkach w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 7. Protokoły z posiedzenia Rady i jej komisji udostępniane są do wglądu po ich formalnym przyjęciu przez Radę lub komisję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 8. Odpisy dokumentów, kopie protokołów lub uchwał mogą być wydane na pisemny wniosek i koszt zainteresowanych.

RADA GMINY

§ 21

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
 3. W skład Rady wchodzi 15 radnych.

§ 22

 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

  1. uchwalanie Statutu Gminy,

  2. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek Wójta,5

  4. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6. uchwalanie programów gospodarczych,

  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

   1. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,

   6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

   7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

   8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

   9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

  1. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

  3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  4. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  5. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

  6. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

  7. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  8. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 23

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 2. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, przygotowanie porządku obrad oraz prowadzenie obrad.

 3. Przewodniczący Rady zwołuje sesje Rady z własnej inicjatywy, w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

 4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami

uchwał.6

§ 24

 1. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek ten może być głosowany na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od złożenia wniosku.7

 2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jej złożenia.

 3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2 w ciągu jednego miesiąca od dnia jej złożenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem przez Radę rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 4. Wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego winien nastąpić na sesji, na której rezygnacja została przyjęta lub najbliższej sesji następującej po terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 25

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady chyba, że przepisy stanowią inaczej.

 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 26

 1. Rada ze swego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

 2. Rada powołuje następujące komisje stałe:

  1. Komisję Rewizyjną,

  2. Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska,

  3. Komisję Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych.

 1. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

 2. Do podstawowych obowiązków komisji należy:

  1. kontrolowanie działalności Wójta w zakresie właściwości merytorycznej,

  2. opracowanie własnych planów pracy i ich realizacja,

  3. opiniowanie założeń i projektu budżetu,

  4. opiniowanie rocznych i półrocznych sprawozdań Wójta,

  5. opiniowanie projektów uchwał przekazanych przez Przewodniczącego Rady,

  6. składanie rocznych sprawozdań z pracy komisji.

§ 27

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i komisji określa Regulamin Rady, stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu.

§ 28

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 5 – 7 radnych.

 2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady.

 4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 8 do Statutu.

§ 29

Obsługę Rady i jej komisji zapewnia Wójt.

WÓJT GMINY

§ 30

 1. Wójt jest organem wykonawczym.

 2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

 3. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

 4. Po upływie kadencji Wójt oraz jego zastępca pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta i jego zastępcę.

 5. Funkcji Wójta i jego zastępcy nie można łączyć z:

  1. funkcją Wójta i zastępcy w innej Gminie,

  2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w Gminie, w której jest Wójtem lub zastępcą Wójta,

  3. zatrudnieniem w administracji rządowej,

  4. mandatem posła lub senatora.

§ 31

Wójt nie może podejmować dodatkowych zajęć, ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

§ 32

 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

 2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. Do zadań Wójta należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,

  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,

  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,

  4. przygotowanie projektu budżetu oraz jego wykonanie,

  5. przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej,

  6. wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z ochroną życia i mienia,

  7. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  8. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek.

 1. Do wyłącznej właściwości Wójta należy:

  1. zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

  2. emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

  3. dokonywanie wydatków budżetowych,

  4. zgłaszanie propozycji zmian w budżecie Gminy,

  5. dysponowanie rezerwami w budżecie Gminy,

  6. blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

 2. Wójt ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.

§ 33

 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

 2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

 3. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 4. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze Zarządzenia.

§ 34

 1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie są osoby zatrudnione na podstawie:

  1. wyboru – Wójt,

  2. powołania – Zastępca Wójta i Skarbnik,8

  3. (uchylony)9

  4. umowy o pracę – pozostali pracownicy.

 1. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

§ 35

 1. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 2. Wójt może upoważnić zastępcę wójta lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1 w swoim imieniu.

§ 36

 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 3. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 37

 1. Rada udziela bądź nie udziela Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy nie później niż do 30 czerwca roku następnego, po roku, za który ma być udzielone absolutorium.10

 2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 Rada zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinią Komisji Rewizyjnej.

 3. Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.

 4. Uchwała Rady w sprawie nie udzielenia absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta.

 5. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum, o której mowa w ust. 4 może zostać podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

 6. Przed podjęciem uchwały Rada zapoznaje się z wyjaśnieniami Wójta i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 7. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z powodu nieudzielenia absolutorium, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.

§ 38

 1. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.11

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

 3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 5. Jeżeli zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia poprzedniego głosowania.

ROZDZIAŁ VI

RADNI

§ 39

 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, podejmuje zgłaszane postulaty i wnioski, przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

 2. Przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie.

 3. Odmowa ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 40

 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

 2. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

 3. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 4. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta w trakcie sesji Rady Gminy.12

 5. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.13

 6. Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady lub prowadzącego obrady sesji, który niezwłocznie przekazuje je Wójtowi.14

 7. Odpowiedź na interpelację jest udzielana zgodnie z wnioskiem składającego interpelację ustnie na tej samej sesji, o ile jest taka możliwość lub na sesji najbliższej, bądź też w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i  radnego składającego interpelację.15

 8. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub osoby upoważnione przez Wójta.16

 9. W razie uznania odpowiedzi za  niewystarczającą, radny interpelujący może zwrócić się na piśmie do Wójta Gminy Szaflary, składając na ręce Przewodniczącego Rady wniosek o  uzupełnienie odpowiedzi w terminie 7 dni.17

 10. Sposób składania i udzielania odpowiedzi na zapytania określa § 18 załącznika Nr 7 do nin. Statutu – Regulaminu Rady Gminy Szaflary.18

§ 41

 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 2. Radnemu przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale.

§ 42

Mandatu radnego nie można łączyć z:

 1. mandatem posła lub senatora,
 2. wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
 3. członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego,
 4. pełnieniem funkcji kierownika lub zastępcy w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 5. wykonywaniem pracy w Urzędzie Gminy, w której uzyskał mandat.

§ 43

Radny nie może:

 1. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy, w której radny uzyskał mandat,

 2. zarządzać taką działalnością, być przedstawicielem lub pełnomocnikiem
  w prowadzeniu działalności z użyczeniem majątku komunalnego Gminy,

 3. być członkiem władz zarządzających lub kontrolnych ani pełnomocnikiem handlowym spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby,

 4. posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,

 5. zawierać umów cywilnoprawnych z Wójtem Gminy, w której uzyskał mandat,

 6. podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

§ 44

  1. Radny obowiązany jest złożyć:

 1. oświadczenie majątkowe dotyczące majątku odrębnego Radnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,19

 2. (uchylony)20

  1. Radny obowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1 zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym, na formularzach określonych przez Prezesa Rady Ministrów.21

ROZDZIAŁ VII

BUDŻET

§ 45

Gmina prowadzi gospodarkę finansową samodzielnie i na podstawie budżetu uchwalonego w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy zwany dalej “rokiem budżetowym”.

§ 46

 1. Budżet jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody Gminy.

 2. Z budżetu Gminy finansowana jest działalność jednostek organizacyjnych
  i pomocniczych Gminy, zgodnie z zapisem w statutach tych jednostek.

§ 47

 1. Opracowanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu Gminy, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu należą do wyłącznej kompetencji Wójta.

 2. Wójt przygotowuje i przedstawia projekt budżetu Radzie, nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia Rady z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 48

Rada określa w formie uchwały tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

 1. obowiązki jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy w toku prac nad projektem budżetu gminy,

 2. wymagane materiały informacyjne, które Wójt powinien przedstawić Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej,

 3. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu.

& 49

 1. Uchwała budżetowa Gminy powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.

 2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie omówionym w ust. 1 do czasu uchwalenia budżetu przez Radę nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

§ 50

Za prawidłowe wykonanie budżetu Gminy odpowiada Wójt.

ROZDZIAŁ VIII

MIENIE KOMUNALNE

§ 51

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

§ 52

 1. Majątek Gminy służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i inne podmioty.

 2. Zasady zarządzania, o których mowa w ust. 1, określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

 3. Wójt prowadzi rejestry:

 1. składników mienia komunalnego,
 2. podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

4. Obowiązkiem osób zarządzających mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej ostrożności i staranności w zarządzaniu.

5. Swobodna dyspozycja środkami pieniężnymi może odbywać się wyłącznie w granicach ustalonych w uchwale budżetowej.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

 1. Przepisy gminne są ogłaszane przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz we wszystkich sołectwach i Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych, dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 54

 1. Uchwalenie Statutu i wprowadzenie w nim zmian następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

 2. Zmiany w Statucie przeprowadza się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 55

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustaw odrębnych.

Załącznik nr 1

do Statutu Gminy Szaflary

Załącznik nr 2

do Statutu Gminy Szaflary

HERB GMINY SZAFLARY

 

Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Szaflary

FLAGA GMINY SZAFLARY

Załącznik nr 4

do Statutu Gminy Szaflary

PIECZĘĆ URZĘDOWA GMINY SZAFLARY

Załącznik nr 5

do Statutu Gminy Szaflary

WYKAZ SOŁECTW W GMINIE SZAFLARY

1. Sołectwo Bańska Niżna

2. Sołectwo Bańska Wyżna

3. Sołectwo Bór

4. Sołectwo Maruszyna

5. Sołectwo Skrzypne

6. Sołectwo Szaflary

7. Sołectwo Zaskale

Załącznik nr 6 22

do Statutu Gminy Szaflary

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Szkoła Podstawowa w Borze,

2. Szkoła Podstawowa im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej,

3. Szkołą Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej,

4. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej,

5. Szkołą Podstawowa im. Świętego Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej,

6. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem,

7. Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach,

8. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu,

9.Gminne Przedszkole w Szaflarach,

10.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach,

11. (uchylony)23

12. Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach,

13. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach,

14. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

Załącznik Nr 7

do Statutu Gminy Szaflary

REGULAMIN RADY GMINY SZAFLARY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Rady zwany dalej “ Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady, z wyłączeniem zasad i   trybu działania Komisji Rewizyjnej.

§ 2

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje organy oraz przez Wójta, w zakresie, w  jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Wójt i  komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 3

 1. Rada jest organem stanowiącym i  kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 4

Rada ze swego grona wybiera:

 1. Przewodniczącego,
 2. Dwóch Wiceprzewodniczących,
 3. Komisję Rewizyjną,
 4. Komisje stałe,
 5. Komisje doraźne powołane do określonych zadań.

§ 5

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i  prowadzi jej obrady.

§ 6

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

 1. zwołuje sesje Rady,

 2. zwołuje sesje w ciągu 7 dni na wniosek złożony przez Wójta lub 1/4 ustawowego składu Rady,24

 3. przewodniczy obradom,

 4. ustala porządek obrad i  tryb podejmowania poprawek,

 5. przyjmuje poprawki do projektów uchwał przed sesją,

 6. zarządza i  przeprowadza głosowanie nad projektem uchwał,

 7. podpisuje uchwały,

 8. w ustalonym terminie i  miejscu sprawuje dyżury,

 9. prowadzi korespondencję,

 10. dba o autorytet Rady.

§ 7

Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych Przewodniczący Rady nie może pełnić swojej funkcji, jego obowiązki i  uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący.

Zastępstwo Przewodniczącego nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

ROZDZIAŁ III

TRYB PRACY RADY

SESJE RADY

§ 8

 1. Rada obraduje na sesjach i  rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 1. postanowienia proceduralne,

 2. deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

 3. oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,

 4. apele zawierające formalnie wezwanie do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

 5. opinie zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny.

§ 9

Rada odbywa sesje zwyczajne w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.


PRZYGOTOWANIE SESJI

§ 10

 1. Sesję przygotowuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprzewodniczących.

 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1) ustalenie porządku obrad,
  2) ustalenie czasu i  miejsca obrad,
  3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. O terminie i  miejscu obrad Rady powiadamia się pisemnie radnych, Wójta, sołtysów najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.

 4. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i  sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

 5. W razie naruszenia terminów określonych w ust. 3 i  4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i  wyznaczenia nowego terminu jej odbycia. Wniosek w tej sprawie mogą zgłosić radni na początku obrad, przed podaniem informacji o porządku obrad.

 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i  przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 7. Sesje mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne oraz mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Sesje mogą być robocze lub uroczyste.25

 8.  Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w rocznym planie pracy Rady oraz nieprzewidziane w planie, lecz zwołane w normalnym trybie. Sesje zwyczajne odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.26

 9. Nadzwyczajną jest sesja zwołana na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.27

 10. Sesje uroczyste zwołuje się dla nadania uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic.28

§ 11

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym Wójt, Sekretarz i  Skarbnik Gminy.
  3. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Rady do udziału w sesjach tematycznie ich dotyczących mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12

Wójt zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej
i  organizacyjnej w przygotowaniu i  odbyciu sesji oraz zapewnić bezpieczeństwo radnym i  innym uczestnikom obrad.

PRZEBIEG SESJI

§ 13

 1. Sesje Rady są jawne.

 2. Podczas obrad na sali może być publiczność, zajmująca specjalnie w tym celu wyznaczone miejsca.

§ 14

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby radnych, Rada może postanowić o kontynuowaniu obrad w innym terminie, na następnym posiedzeniu tej samej sesji.29

 2. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum, które uniemożliwia podjęcie wiążących uchwał w trakcie obrad, wyznaczając nowy termin posiedzenia.

 3. Fakt przesunięcia oraz imiona i  nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.

§ 15

 1. Sesję otwiera, prowadzi i  zamyka Przewodniczący Rady.

 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: “Otwieram……… sesję Rady Gminy Szaflary”.

 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. Następnie stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 16

 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
  3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał,
  4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  5) interpelacje i  zapytania radnych,
  6) odpowiedzi na interpelacje bieżące lub zgłoszone na poprzedniej sesji,
  7) wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie, o jakim mowa w ust. 1 pkt. 3 składa Wójt.
 3. Sprawozdanie komisji Rady składają przewodniczący komisji.

§ 17

(uchylony)30

§ 1831

 1. Zapytania są kierowane do Wójta.

 2. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów dla Gminy.

 3. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie w trakcie sesji.

 4. Odpowiedź na zapytanie jest udzielana ustnie na tej samej sesji lub sesji najbliższej, bądź też w formie pisemnej w terminie 14 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego zapytanie.

§ 19

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad, otwierając i  zamykając dyskusję nad każdym punktem.

 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

 4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spoza składu Rady, po zgłoszenie się, do zabrania głosu, przed rozpoczęciem sesji.

 5. W przypadku odmowy udzielenia głosu Przewodniczący Rady poddaje zgłoszenie pod głosowanie.

 6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Przewodniczący Rady udziela głosu w punkcie “wolne wnioski”.

 7. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie.

 8. Przewodniczący Rady może udzielić głosu sołtysowi w sprawach dotyczących danego sołectwa.

 9. Rada może ograniczyć czas wystąpienia uczestników sesji.

§ 20

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w  sesji.

 2. Przewodniczący Rady może zwracać uwagę radnym dotyczącą formy i  czasu trwania ich wystąpień, a w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “do rzeczy”.

 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do porządku”, gdy przywołanie nie odnosi skutku może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole.

 4. Postanowienia ust. 2 i  3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i  publiczności.

 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 21

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady może przyjąć do protokołu wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, o czym obowiązany jest poinformować Radę.

§ 22

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawach wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 1. stwierdzenia quorum,
 2. zmiany porządku obrad,
 3. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
 5. zakończenia dyskusji i  podjęcia uchwał,
 6. zarządzenia przerwy,
 7. odesłania projektu uchwały do Komisji,
 8. przeliczenia głosów,
 9. przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję. Po dopuszczeniu jednego głosu “za” i  jednego głosu “przeciw”, poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 23

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. w razie potrzeby zarządza przerwę, umożliwiając właściwej komisji, Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków lub przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna głosowanie.

§ 24

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: ” Zamykam……sesję Rady Gminy Szaflary.”

 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

§ 25

 1. Pracownik Urzędu Gminy ds. obsługi Rady Gminy lub inny wyznaczony przez Wójta, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady sporządza z każdej sesji protokół pisemny, który stanowi streszczenie przebiegu sesji.

Protokół pisemny powinien zawierać:

 1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

 3.  imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

 4.  odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

 5.  ustalony porządek obrad,

 6.  streszczenie przebiegu obrad ze szczególnym uwzględnieniem dokładnej treści przedstawianych interpelacji i zapytań, jak również wystąpień radnych, oraz zgłaszanych przez nich, lub uchwalanych wniosków,

 7.  przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za” i „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,

 8.  podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 32

 1. Przebieg sesji utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Zapis na nośniku audio-video stanowi załącznik do protokołu pisemnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej33

 2. (uchylony)34

 3. Do protokołu pisemnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia radnych nieobecnych, oświadczenia i  inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.35

§ 26

Radni w trakcie obrad, nie później niż do czasu przyjęcia protokołu, mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnianiu rozstrzyga Rada.

§ 27

Obsługę biurową sesji jak wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów sprawuje pracownik Urzędu Gminy w  uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady36.

UCHWAŁY

§ 28

 1. Sprawy będące przedmiotem obrad sesji, Rada rozstrzyga w formie uchwał.

 2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów z wyjątkiem postanowień proceduralnych, które odnotowuje się w protokole.

 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawy stanowią inaczej.

 4. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:

 1. radni,

 2. komisje Rady,

 3. Wójt.

§ 29

 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1) tytuł uchwały,
  2) podstawę prawną,
  3) postanowienia merytoryczne,
  4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
  5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i  złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
 2. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
 5. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.

§ 30

Uchwały powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 31

Przewodniczący komisji Rady, do których skierowano projekty uchwał mają obowiązek zwołania posiedzenia komisji przed sesją celem ich zaopiniowania.

§ 32

 1. Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady , a w razie nieobecności Wiceprzewodniczący.

 2. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

 3. Uchylenie lub zmiana uchwały podjętej może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, nie wcześniej niż na następnej sesji.

 4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się do oczywistych omyłek.

§ 33

 1. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i  pełny rok podjęcia.

 2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i  przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

 3. Odpisy lub kopie uchwał oraz wyciągi z protokołów sesji doręcza się właściwym jednostkom do realizacji i  określonych działań lub do wiadomości w zależności od ich treści.

TRYB GŁOSOWANIA

§ 34

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 35

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

 2. Głosowanie jawne zarządza i  przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i  “wstrzymujące się”, sumuje je i  porównuje z listą obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników w protokole.

§ 36

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym za każdym razem Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, która wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i  przeprowadza je.

 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

 5. Karty z oddanymi głosami i  protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§ 37

 1. W głosowaniu imiennym radni głosują przez wypowiedzenie słowa “za” lub “przeciw”.

 2. Głosowanie przeprowadza przewodniczący obrad, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

§ 38

 1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje wniosek w taki sposób aby jego treść była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

 3. W głosowaniu w sprawie wyborów, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zwraca się z pytaniem do każdego z nich, czy zgadza się kandydować i  po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do kandydata, który uprzednio złożył zgodę na piśmie.

§ 39

 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, to w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że najpierw przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

 3. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad wszystkimi poprawkami do projektu uchwały.

 4. W ostatniej kolejności Przewodniczący obrad zarządza głosowanie za podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

§ 40

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów wstrzymujących nie dolicza się do żadnej grupy głosujących “za” czy “ przeciw”.

 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów “za”.

§ 41

 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, które uzyskały, co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy “przeciwnych” i  “wstrzymujących się”.

 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem, uchwałą lub kandydaturą, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

 3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem, uchwałą lub kandydaturą oddanych jest 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem, uchwałą lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

KOMISJE RADY

§ 42

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

 1. współpraca z Wójtem i  jednostkami organizacyjnymi Gminy,

 2. opiniowanie i  rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta, Przewodniczącego Rady oraz spraw przedkładanych przez członków komisji – opinie komisji dotyczącą projektu uchwały przedstawia na sesji przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca,

 3. analizowanie wniosków mieszkańców Gminy dotyczących działania Rady, przekazanych przez Przewodniczącego Rady,

 4. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 43

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca I kwartału danego roku kalendarzowego.

 2. Rada może nakazać komisjom zmiany w planie pracy.

§ 44

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i  przekazują Radzie.

§ 45

 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca wybrany przez członków danej komisji.

 2. Komisja pracuje na posiedzeniach.

 3. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz w roku przedstawia na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.

 4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

 5. Opinie, wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

RADNI

§ 46

 1. Radni za udział w posiedzeniach Rady oraz komisji trzymują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej, w wysokości ustalonej przez Radę.

 2. Rada Gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

 3. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i  posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 4. Radny nieobecny na sesji lub posiedzeniu komisji winien na następnym posiedzeniu złożyć pisemne lub ustne usprawiedliwienie Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji.

§ 47

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy, która przedłoży swoje ustalenia i  propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 2. Przed podjęciem uchwały w wymienionej wyżej sprawie Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 48

 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

 2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.


ROZDZIAŁ IV

WSPÓLNE SESJE Z  RADAMI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 49

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek terytorialnych, w szczególności dla rozpatrzenia i  rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 50

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

 1. Rada uchwala lub zmienia Regulamin Rady w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy, innych ustaw oraz Statutu.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik i  integralną część Statutu.

Załącznik nr 8

do Statutu Gminy Szaflary

REGULAMIN

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SZAFLARY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary zwany dalej “Regulaminem” określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady zwanej dalej “Komisją”.

§ 2

 1. Komisja jest stałą komisją Rady powołaną w celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Komisja podlega Radzie.

 2. Celem czynności kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych w zakresie wykonywania uchwał Rady, a w szczególności wykonania budżetu i zarządzania mieniem komunalnym.

ROZDZIAŁ II

SKŁAD KOMISJI

§ 3

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 radnych. w skład Komisji nie mogą wchodzić: Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący.

 2. Przewodniczącego Komisji powołuje Rada.

 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybierają ze swego grona członkowie Komisji.

 4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca.

§ 4

 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 2. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada, a o wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego oraz członka Komisji podejmuje pisemną decyzję Przewodniczący Komisji.

 3. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

ROZDZIAŁ III

ZAKRES I  PODSTAWY PROWADZENIA KONTROLI
ZASADY KONTROLI

§ 5

 1. Komisja kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
 1. legalności,
 2. gospodarności,
 3. rzetelności,
 4. celowości
 5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 6. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 6

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

TRYB KONTROLI

§ 7

Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wykonane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące fragment w jego działaniu,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 8

 1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

 2. Rada może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 9

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 3 dni.

§ 10

 1. Kontroli Komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.

 2. Rada może nakazać Komisji zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od jej poszczególnych czynności kontrolnych.

 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonywane są niezwłocznie.

 5. Komisja jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę.

§ 11

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 5 ust. 1 i 2.

 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanego.

§ 12

 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne składające się, z co najmniej dwóch członków Komisji.

 2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

 3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka Komisji.

 4. Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowaną do przeprowadzenia kontroli.

 5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

§ 13

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 14

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest zapewnić warunki i środki do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności o których mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

 4. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązany jest udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień .

§ 15

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu tak, aby nie naruszać w nim obowiązującego porządku pracy.

PROTOKOŁY KONTROLI

§ 16

 1. Z przebiegu kontroli Komisja lub zespół kontrolny Komisji sporządza w terminie 7 dni od zakończenia protokół pokontrolny, który podpisują osoby kontrolujące oraz kierownik podmiotu kontrolowanego.

 2. Protokół pokontrolny winien obejmować:
  1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
 1. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

 2. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

 3. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

 4. mię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

 5. przebieg i wyniki czynności kontrolnych w  szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości, uchybienia, przyczyny ich powstania oraz skutki a także osoby odpowiedzialne za ich powstanie,

 6. podpisy kontrolującego (kontrolujących) kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

 1. Protokół pokontrolny winien zawierać wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieganie ich powstaniu w przyszłości, jeżeli takie występują, a także prawidłowości i osiągnięcia podmiotu kontrolowanego

§ 17

Kierownik kontrolowanego podmiotu w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji w terminie 3 dni od daty odmowy wyjaśnienie jej przyczyn.

§ 18

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi i zarzuty dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedłożenia mu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 19

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

ROZDZIAŁ IV
PLANY PRACY I SPRAWOZDANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 20

 1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do końca lutego każdego roku.
 2. Plan pracy Komisji musi zawierać:
  1) planowane terminy posiedzeń,
  2) planowane terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
 3. Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy przez Radę.

§ 21

 1. Komisja składa Radzie w pierwszym kwartale każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
 1. liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
 2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
 3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję,
 4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
 5. ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.

ROZDZIAŁ V
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 22

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

 2. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie:
  1) radnych nie będących członkami Komisji,

2)osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

 1. Komisja może wyłączyć jawność obrad w części lub w całości.

 2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§23

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.

§ 25

 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z podmiotem jej działania.

 2. W przypadku skorzystania z wyżej wskazanych środków należy dokonać zawarcia umowy i wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu Gminy.

§ 26

 1. Komisja może na zlecenie Rady lub po podjęciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami Rady w zakresie ich właściwości.

 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

 3. Przewodniczący Komisji może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez Komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.


§ 27

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik i integralną część Statutu.

 

 

 

1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015 z dnia 25 maja 2015 r., nr XL/294/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 tiret trzecie uchwały nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., w sprawie zmiany uchwały XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz. 6610), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

4 Przez § 1 ust. 1 tiret czwarte uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2) uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

6 W brzmieniu sprostowanym Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sprostowania błędów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5941).

7 W brzmieniu sprostowanym Obwieszczeniem, o którym mowa w odnośniku 6.

8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3) uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

9 Przez § 1 ust. 3) tiret pierwsze uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

10 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4) uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

11 W brzmieniu sprostowanym Obwieszczeniem, o którym mowa w odnośniku 6.

12 Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

13 Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

14 Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

15 Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

16 Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

17 Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

18 Dodany przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

19 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

20 Przez § 1 ust. 5) uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

21 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 5) tiret pierwsze uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

22 W brzmieniu ustalonym przez Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/294/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szaflary zmienionej uchwałami nr XXXIII/157/2009 z dnia 3 marca 2009 r., nr XXXVIII/184/2013 z dnia 4 listopada 2013 r., nr VI/29/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., nr IX/59/2015 z dnia 25 maja 2015 r., nr XXX/199/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 7054), która weszła w życie w dniu 22.11.2017 r.

23 Przez § 1 ust. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

24 W brzmieniu sprostowanym Obwieszczeniem, o którym mowa w odnośniku 6.

25 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. a) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

26 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. a) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

27 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. a) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

28 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. a) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

29 W brzmieniu sprostowanym Obwieszczeniem, o którym mowa w odnośniku 6.

30 Przez § 1 ust. 6 lit. b) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

31 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. c) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

32 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. d) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

33 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. e) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

34 Przez § 1 ust. 6 lit. f) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

35 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. g) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

36 W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 lit. h) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.