PODMIOTY PROWADZĄCE SZKOLENIA NA OPIEKUNÓW W ŻŁOBKACH I KLUBACH DZIECIĘCYCH

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 programy szkoleń na opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Zakres programów szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna dostępne stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/prawo/

Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotów uprawnionych dostępna jest na stronie internetowej MRPIPS:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/lista-programow-szkolen-zatwierdzonych-przez-minister-pracy-i-polityki-spolecznej-do-ustawy-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-/