Zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu  24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Szaflary,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2019 rok,
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szaflary z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2019 rok,
  5. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za rok 2019,
  6. ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Szaflary” i uchwalenia Regulaminu nadawania tego tytułu,
  7. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach,
  8. zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach stanowiących własność Gminy Szaflary na okres do 3 lat,
  10. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  11. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  12. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  13. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

Autor: