Zapraszam na XV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Rabka-Zdrój”,
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020,
  3. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1653K Szaflary – Ząb,
  4. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1658K Szaflary – Ludźmierz,
  5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Szaflary na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  6. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki na terenie Gminy Szaflary,
  7. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  8. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
  9. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają
   z upływem roku budżetowego 2019,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  11. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  12. uchwały budżetowej na 2020 rok,
  13. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  14. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy na 2020 rok,
  15. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2020 rok.
 5. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Autor: