NABÓR NA STANOWISKA: Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAFLARACH
UL. ZAKOPIAŃSKA 18, 34-424 SZAFLARY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA:

Wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego:

  • 1 stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu lub 2 w wymiarze po ¼ etatu w PWD w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej
  • 1 stanowisko pracy w wymiarze 1 etat lub 2 w wymiarze po ½ etatu w PWD w Szkole Podstawowej w Szaflarach

WYMAGANIA KONIECZNE MINIMALNE WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, inny kierunek którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą) lub dowolny kierunek uzupełniony studiami podyplomowymi (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja),
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa.

WYMAGANIA KONIECZNE POZOSTAŁE:

 • Sumienność i dokładność, komunikatywność.
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Prawo jazdy, co najmniej kategorii B.

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 • List motywacyjny
 • Życiorys – curriculum vitae
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach
 • Oświadczenie o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie ma zawieszonej i ograniczonej władzy rodzicielskiej (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy z rodziną lub dziećmi (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zakres obowiązków, zaświadczenie),
 • Fakultatywnie dokumenty potwierdzające pracę w organizacji pozarządowej oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań pożądanych,
 • Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3 do ogłoszenia).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Placówka Wsparcia Dziennego w:

 1. Szkole Podstawowej im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul.Papieska 141
 • umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu lub 2 umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu

Placówka Wsparcia Dziennego w:

 1. Szkole Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach ul.Szkolna 6
 • umowa o pracę w wymiarze 1 etat lub 2 umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO:

Do zadań Wychowawcy należy w szczególności:

 • opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,
 • organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,
 • organizacja pracy świetlicy,
 • współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie,
 • prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę (w tym organizacja zajęć),
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika placówki.

Główne miejsce świadczenia pracy:

PWD w Bańskiej Niżnej – Szkoła Podstawowa im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul. Papieska 141

PWD w Szaflarach – Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach ul. Szkolna 6

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach lub wysyłać pocztą na adres: GOPS Szaflary ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.

Z DOPISKIEM

„Nabór na Wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego w ………….………..” (wpisać PWD, do której kandydat aplikuje) w terminie do 13-12-2019 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia w biurze).

Załącznik nr 1 Wychowawca

Załącznik nr 1 Wychowawca

Załącznik nr 2 Wychowawca

Załącznik nr 2 Wychowawca

Załącznik nr 3 Wychowawca

Załącznik nr 3 Wychowawca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

34 + = 42