Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  25 stycznia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Szaflary.
 8. Informacja na temat kosztów odśnieżania i utrzymania dróg w sezonie zimowym.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 4. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. Wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Maruszyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3938/2 o powierzchni 0,0210ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą NS1T/00095652/1.
 6. Zmiany uchwały nr XXXVI/177/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szaflary na lata 2013-2020”
 7. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szaflary na lata 2016-2018
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + = 8