Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) oraz Uchwały Rady Gminy Szaflary Nr XLII/231/2014 z dnia  24.03.2014r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza parafialnego w miejscowości Maruszyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.08.2015r. do 28.09.2015r., w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34 – 424 Szaflary, w godz. od 10:00 do 14:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.09.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szaflary z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2015r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)  podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu w okresie jego wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej.

W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, na piśmie do Wójta Gminy Szaflary w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Szaflary.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

Materiały dot. ogłoszenia będą umieszczone najwcześniej 28 sierpnia 2015 r. w tym wpisie.
~ Administrator

Aktualizacja 28 sierpnia 2015 r.

Tekst planu Maruszyna Cmentarz do wyłożenia

Maruszyna – Projekt do wyłożenia – skala 1:1000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 80 = 90