Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

Załączniki do procedury:
Załącznik – Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Sprawę załatwia:
Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
Stanowisko ds. Geodezji, pok. 13, tel. (18) 261-23-17

Zadaj pytanie w sprawie procedury: geodezja@szaflary.pl

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:
– imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
– określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć ustalenia numeru dla budynku:
a. istniejącego – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,
b. będącego w trakcie budowy – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,
c. prognozowanego do wybudowania – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,
– informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie na jednostkę ewidencyjną, obręb, numer działki ewidencyjnej),
– określenie usytuowania budynku (budynek nadziemny lub podziemny).
Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Forma załatwienia
Pisemne zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku

Termin załatwienia
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

Podstawa prawna
Art. 47 a ust. 5 w związku z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 1282 ze zm.)

Informacje dodatkowe dla klienta
1. O ustalenie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
4. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
5. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
6. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.
7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają w drodze porozumienia właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). W przypadku braku porozumienia numery porządkowe ustala w drodze zarządzenia wojewoda.
8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego został ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

78 − 68 =