Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 18  grudnia 2019 roku (środa) o godz. 815 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał  w sprawach:
    1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
  3. Podsumowanie pracy Komisji za 2019 rok.
  4. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
  5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

 

 

Autor: