16 styczeń

 • Przyjęcie programu gospodarki wodno-ściekowej

 • Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019

27 luty

 • Informacja na temat kosztów odśnieżania i utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017

27 marzec

 • Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki

 • Sprawozdanie z działalności szkół w Gminie Szaflary za 2016 rok

24 kwiecień

 • Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok

 • Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 rok

 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2016 rok

 • Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • Ustalenie dopłat do 1m³ ścieków bytowych dla gospodarstw domowych

29 maj

 • Analiza realizacji budżetu za 2016 rok, udzielenie absolutorium dla Wójta

26 czerwiec

 • Raport na temat bezpieczeństwa w Gminie Szaflary:

  • informacja Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu

  • raport Komendy Powiatowej w Nowym Targu

  • sprawozdanie Gminnego Komendanta OSP za 2016 rok

28 sierpień

 • Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2017 roku

 • Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018

25 wrzesień

 • Gospodarowanie mieniem gminnym – sprzedaż, nabywanie, komunalizacja, zmiany w stanie posiadania majątku

 • Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych

30 październik

 • Informacja na temat utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary

27 listopad

 • Przyjęcie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2018 rok

 • Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

 • Gminny Program przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok

28 grudzień

 • Uchwalenie budżetu na 2018 rok.

 • Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2018 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

41 − = 33