Konkurs „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH „ODBLASKOWA SZKOŁA” pt „JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY”

§1

Organizatorem Konkursu plastycznego pt. „JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY”,  zwanego dalej Konkursem, jest Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach. Konkurs jest organizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Odblaskowa Szkoła”. Konkurs rozpoczyna się 12.10.2015r. i potrwa do 30.10.2015r.

§2

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego poruszania się pieszego w terenie zabudowanym i poza nim, a także zadbanie o  naszych podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z elementów odblaskowych ograniczających możliwość wystąpienia zagrożenia w ruchu drogowym.  Naszym celem jest również  pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie uczestnikom Konkursu  prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

§3

Temat Konkursu: „JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY” Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§4

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.szaflary.mtwnet.pl  Szczegółowe informacje nt. Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 18 275 47 26  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: suskia@poczta.onet.pl

§5

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci z całego województwa małopolskiego w wieku od 5 do 13 lat.

§6

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę (szkoły, świetlicy, innej organizacji, które maksymalnie mogą przesłać 10 prac) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.
 3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).
 4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w internecie. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

§7

Termin i warunki nadsyłania prac

 1. Prace należy przesłać pocztą, z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Odblaskowa Szkoła” w terminie do 26 października 2015 r. na adres Organizatora: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach ul. Szkolna 6, 34-424 Szaflary  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.
 4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§8

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator i ustala jej skład.
 2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 5. Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2015 r.
 8. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
 9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia.
 10. Laureaci Konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
  W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać przesłane Laureatom Konkursu pocztą.

§9

Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr. 1 – Zgłoszenie do konkursu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

88 − = 78