Wójt Gminy Szaflary
o g ł a s z a
konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Gminy Szaflary
34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne:

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
5. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
6. Co najmniej 5 letni udokumentowany staż pracy, w tym co najmniej 4 lata stażu pracy w zakresie kultury, promocji lub turystyki.
7. Znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania publicznych instytucji kultury, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, zamówień publicznych.
8. Przedstawienie swojej pisemnej koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Gminy Szaflary z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną.
2. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
3. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z kulturą i tradycją Gminy Szaflary.
4. Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność.
5. Znajomość branży turystycznej.

III. Zakres zadań na stanowisku, na który prowadzony jest konkurs:

1. Zarządzanie działalnością Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, w tym: realizacja zadań wynikających ze Statutu instytucji.
2. Kierowanie zakładem i reprezentowanie go na zewnątrz.
3. Administrowanie powierzonym mieniem.
4. Organizowanie imprez w ramach zadań instytucji.
5. Zapewnienie odpowiedniego poziomu oferty kulturalnej, promocyjnej i turystycznej instytucji.
6. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów i występowanie z wnioskami
w sprawie pozyskiwania środków pomocowych z UE i innych źródeł.
7. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Współpraca z innymi instytucjami i placówkami kulturalnymi, artystycznymi
i oświatowymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, radami sołeckimi.
9. Sporządzanie i składanie informacji, planów i sprawozdań z zakresu działalności Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Gminy Szaflary na zewnątrz.

IV. Wymagane dokumenty.

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) – uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy, dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia i inne potwierdzające posiadane kwalifikacje.
6. Pisemna koncepcja funkcjonowania Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Gminy Szaflary z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wymienionym stanowisku.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.1182).

V. Informacje dodatkowe.

1. Kopie wszystkich dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
2. Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.1182). (UWAGA: pod klauzulą Kandydat winien złożyć swój podpis),

VI. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary pokój nr 10 (sekretariat), piętro I 
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18 (liczy się data wpływu do urzędu).
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Gminy Szaflary”
w terminie do dnia 13 lipca 2015 r., do godz. 15:30
Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugszaflary) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szaflary.
3. Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Gminy Szaflary, odbywać się będzie godnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629).
4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 23 lipca 2015 r.
5. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
6. Z warunkami organizacyjno-finansowymi można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary, w godzinach pracy Urzędu.

Aktualizacja 17 lipiec 2015

Wyniki – I Etap

Aktualizacja 28 lipiec 2015

Wyniki – II Etap

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 1 =