Nasz znak : PPGK.6733.11.2015

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 01.04.2015r.: Ludowy Klub Sportowy „SZAFLARY”, adres. 34-424 Szaflary ul. A. Suskiego 164 „B”, została wydana w dniu 20.04.2015r. decyzja znak: PPGK.6733.11.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku zaplecza wraz z urządzeniami budowlanymi: wodociąg z projektowanej studni w miejscowości Szaflary obejmującej dz. ewid. nr: 831/3, 831/4, 831/5 oraz część dz. ewid. nr 8452/3 oraz 215/1 w Szaflarach.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 800 do 1700 , wtorek – czwartek od 800 do 1600 , piątek od 800 do 1500).

Wójt Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

93 − 92 =