WÓJT GMINY SZAFLARY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora ds. zewnętrznych źródeł finansowania 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Stanowisko pracy:  Inspektor  ds. zewnętrznych źródeł finansowania

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. minimum  5 letni staż pracy,
 6. doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych,
 7. znajomość przepisów prawa: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania  administracyjnego, ustawa o finansach publicznych, ustawa o zamówieniach publicznych,
 8. wiedza na temat  pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych,
 9. wiedza na temat dostępnych funduszy unijnych i krajowych,
 10. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
 2.   obsługa komputera,
 3.   duża samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań,
 4.   dobra organizacja pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitoring , analiza i rekomendacja  dostępnych środków z funduszy zewnętrznych,
 • kompleksowe przygotowywania, kompletowanie oraz składanie dokumentacji  aplikacyjnej,
 • sporządzanie wniosków o płatność  i rozliczanie projektów zgodnie z wytycznymi,
 • przygotowywanie dokumentacji o charakterze analitycznym:  sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektów,
 • monitorowanie projektów wdrożonych, nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem, terminowością i rozliczeniem,
 • współpraca z pracownikami Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania środków,
 • współpraca z samorządami  innych gmin i powiatów w zakresie pozyskiwania środków,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/wdrażającą,
 • udzielanie informacji  o możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla  wszystkie zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy  przez prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej.
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań, w tym sprawozdawczość,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

IV. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 5. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy), w tym potwierdzenie doświadczenia zawodowego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych
 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii.

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. stanowisko samodzielne
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. kopie wszystkich dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 2. załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926. z późn. zm.).”(UWAGA: pod klauzulą Kandydat winien złożyć swój podpis),
 3. informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szaflary w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %,
 4. zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust.1.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary piętro I, pokój nr 10 (sekretariat)
lub  przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18  (liczy się data wpływu do urzędu).
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na Inspektora ds. zewnętrznych źródeł finansowania
w  terminie do dnia 11 maja 2015 roku, do godz 15:30. 4  maja  2015 r., do godz. 15:00 (aktualizacja 4 maja 2015 roku)

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje:

  1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
   • I – etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów;
   • II- etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej  lub  testu kwalifikacyjnego.
  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni  e- mailem  lub za pośrednictwem poczty o terminie rozmowy lub testu kwalifikacyjnego. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugszaflary) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szaflary.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugszaflary) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szaflary. 

Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński
Szaflary, dnia  21 kwietnia 2015 r.

Kwestionariusz osobowy

Aktualizacja 13 maja 2015 r.

Wyniki – I Etap

Aktualizacja 27 maja 2015 r.

Wyniki – II Etap

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 4