WÓJT GMINY SZAFLARY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK REFERATU

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Stanowisko pracy: Kierownik Referatu planowania przestrzennego, budownictwa,

gospodarki komunalnej i inwestycji.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe na kierunku budownictwa lub architektury,

 4. niekaralność za umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. minimum czteroletni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia budowlane,

 2. znajomość procedur i regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego,

 3. znajomość zasad kosztorysowania robót,

 4. doświadczenie w pracy samorządowej,

 5. znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu: samorządu gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, planowania i zagospodarowania przestrzenne, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego,

 6. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,

 7. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, terminowość, umiejętność stosowania przepisów prawa, umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji, dyspozycyjność,

 8. biegła znajomość pakietu MS Office,

 9. prawo jazdy kategorii B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie całokształtem spraw realizowanych przez podległy referat,

 2. nadzór i kontrola merytoryczna nad wykonywaniem zadań przez podległych pracowników oraz przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa,

 3. kreowanie polityki inwestycyjnej i remontowej wynikającej z potrzeb gminy,

 4. opracowywanie harmonogramów dla zadań inwestycyjnych i remontowych,

 5. uczestnictwo w procesie przygotowywania dokumentacji na udzielenie zamówienia dla zadań inwestycyjnych i remontowych,

 6. nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych,

 7. uczestniczenie w procesie odbioru i rozliczania zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

 8. sporządzanie informacji i sprawozdań na potrzeby Rady Gminy i Wójta z zakresu prowadzonych spraw.

IV. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 4. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,

 5. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy),

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii.

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 2. pełny wymiar czasu pracy,

 3. wyjazdy w teren na obszarze gminy,

 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. kopie wszystkich dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 2. załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 10 poz. 926. z późn. zm.).”

(UWAGA: pod klauzulą Kandydat winien złożyć swój podpis),

 1. informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szaflary w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %,

 2. zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust.1.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary piętro I, pokój nr 10 (sekretariat)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18 (liczy się data wpływu do urzędu).

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na Kierownika Referatu budownictwa ”

w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r., do godz. 15:30

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje:

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

I – etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów;

II- etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie za pośrednictwem poczty o terminie rozmowy lub testu kwalifikacyjnego. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugszaflary) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szaflary.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugszaflary) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szaflary.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński

17 kwietnia 2015 r.

Kwestionariusz osobowy

Aktualizacja 15 maja 2015 r.

Wyniki – I Etap

Aktualizacja 27 maja 2015 r.

Wyniki – II Etap

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

60 − 52 =