infoWÓJT GMINY SZAFLARY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SEKRETARZA GMINY

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Stanowisko pracy: Sekretarz Gminy

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w niżej wymienionych jednostkach:
  – urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  – starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
  – urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych;
  – biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  – biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
  w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach
  lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w wyżej wymienionych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 7. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej; w szczególności:  kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, przepisów podatkowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. znajomość zadań realizowanych przez Gminy,
 3. dyspozycyjność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 4. prawo jazdy kat. B.,
 5. biegła znajomość obsługi komputera.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania  urzędu gminy oraz organizacji jego pracy,
 2. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy oraz obiegiem informacji w urzędzie gminy oraz  pomiędzy urzędem gminy a gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 3. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą podległych komórek organizacyjnych,
 4. sprawowanie nadzoru nad racjonalnym gospodarowaniem etatami i funduszem płac,
 5. zapewnianie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej oraz zasad techniki prawodawczej,
 7. nadzór nad gospodarką mieniem urzędu gminy i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie jego funkcjonowania (celowość i efektywność  wydatkowania),
 8. nadzór nad właściwym przygotowanie materiałów pod obrady rady gminy,
 9. nadzór na  organizacją i przebiegiem wyborów i referendów,
 10. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych obywateli w zakresie upoważnienia wydanego przez Wójta,
 11. sprawowanie nadzoru w zakresie załatwiania skarg i wniosków,
 12. nadzór nad zawartością merytoryczną strony internetowej oraz BIP.

IV. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 1. życiorys /CV/,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
 5. kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy),
 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego/,
 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii.

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 2. załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2002.101.926. z późn. zm.).”
 3. informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szaflary w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %,
 4. zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust.1.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (data wpływu do urzędu) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, pokój Nr 10 (Sekretariat) – I piętro,  z dopiskiem „Nabór na Sekretarza Gminy” w terminie do 10 lutego 2015 r., do godz. 15:30. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje:

 1. komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
  1. etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów;
  2. etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z rozmowy kwalifikacyjnej, lub testu kwalifikacyjnego,
 2.  kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni  e- mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy lub testu kwalifikacyjnego. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugszaflary) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szaflary,
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugszaflary) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szaflary.

Wójt Gminy Szaflary
Rafał Szkaradziński
30 styczeń 2015 r.

Kwestionariusz osobowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

51 − = 42