Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary

Gmina Szaflary realizuje projekt  Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Szaflary w  ramach poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.

W ramach projektu zakłada się usunięcie wyrobów azbestowych /eternitu/ z gospodarstw domowych Gminy Szaflary. Wywiezienie wraz z utylizacją wyrobów azbestowych z 11 posesji (25,344 Mg azbestu) oraz zdemontowanie azbestu z 300 budynków (1260 Mg). Projekt zakłada przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz edukacyjnej wśród mieszkańców.

Przedsięwzięcie usuwania wyrobów azbestowych będzie realizować firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego, posiadająca adekwatne do zakresu zadania certyfikaty.

Koszty całkowite projektu wynoszą 844 659,04 zł.