Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu

Kogo dotyczy Najbliższa rodzina zmarłego:

 • małżonek,
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
 • krewni zstępni (dzieci),
 • krewni boczni (do 4. stopnia pokrewieństwa, np. brat),
 • powinowaci w linii prostej (do 1. stopnia, np. teściowa),
 • pełnomocnik upoważniony przez ww. osobę.
Wymagane dokumenty
 • Dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
 • Dowód tożsamości osoby zmarłej oraz współmałżonka

  Karta zgonu, wydana przez placówkę służby zdrowia.

Opłaty
 • Sporządzenie aktu zgonu i 1 egz. odpisu skróconego wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu są zwolnione od opłaty skarbowej.
 • Każdy następny odpis: skrócony – 22 zł, zupełny – 33 zł.
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Czas załatwienia sprawy ok. 30 min.
Podstawa prawna Art. 92 i następne prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, z późniejszymi zmianami).
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu.
 • Zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin w przypadku choroby zakaźnej.
 • Zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu.
 • Odbiór dokumentów – osobiście w USC.