Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (w kościele)

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (w kościele)

Kogo dotyczy Nupturienci (narzeczeni)
Wymagane dokumenty
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem (ważne przez 6 miesięcy od daty złożenia).
 • Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (po ukończeniu 16. roku życia).
 • UWAGA!
 • Kierownik USC na podstawie ww. pisemnego zapewnienia wyda w 2 egzemplarzach zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne przez 6 miesięcy od daty jego wydania).
 • Kierownik USC wyda również w 3 egzemplarzach druk zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.
Opłaty 84,00 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa – do kasy lub na konto urzędu,

w którym będzie sporządzony akt małżeństwa.

Jednostka/osoba odpowiedzialna – Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Polski.
Termin załatwienia sprawy 1-2 dni od daty złożenia zapewnień
Podstawa prawna

Art. 1 i następne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.788).

Uwagi i dodatkowe informacje Forma załatwienia sprawy:

  • przyjęcie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  • sporządzenie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego.
 • Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przed uprawniony organ państwa, którego jest obywatelem, a w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia – prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego złożenia.
 • Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza w czasie składania zapewnienia.
 • Odbiór zaświadczeń – osobiście w USC przez narzeczonego/ą.
 • Zaświadczenia są ważne przez 6 miesiące od daty sporządzenia. Małżeństwo wyznaniowe zawarte po tej dacie nie podlega wpisaniu do księgi małżeństw.
 • Sporządzenie aktu małżeństwa następuje w USC właściwym miejscowo dla miejsca zawarcia małżeństwa wyznaniowego.

  Po 7 dniach od daty zawarcia małżeństwa wyznaniowego należy odebrać odpis aktu małżeństwa.