Uznanie ojcostwa dziecka

Uznanie ojcostwa dziecka

Kogo dotyczy Rodziców dziecka
Wymagane dokumenty Dowody tożsamości rodziców dziecka:

  • obywatel polski – dowód osobisty
  • obcokrajowiec – paszport
Formularze/

wnioski

Protokół w USC
Opłaty Bez opłat
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary
w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu uznania (20-30 min.)
Podstawa prawna Art. 73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz .U. z 2012 r. poz. 788)
Uwagi i dodatkowe informacje
  • Forma załatwienia sprawy:
    – Przyjęcie do protokołu oświadczenia ojca o uznaniu ojcostwa dziecka oraz oświadczenia matki dziecka potwierdzającego ojcostwo, złożonych przed Kierownikiem USC lub jego zastępcą.
  • Uznanie dziecka przez ojca może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa).
  • W przypadku uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.