Sprostowanie aktu

Sprostowanie aktu

Kogo dotyczy Osób wymienionych w prostowanym akcie.
Wymagane dokumenty
  • wniosek
  • jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)
  • jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów
  • jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu

 

Formularze/

wnioski

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o sprostowanie aktu

Opłaty 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego, wydawany po dokonaniu sprostowania

17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania – od każdego stosunku pełnomocnictwa

Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Pocztą lu osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary
w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po uzyskaniu całości dokumentacji.

Podstawa prawna Art. 35 prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2014 r. – Dz. U. poz. 1741, z późniejszymi zmianami).
Uwagi i dodatkowe informacje
  • Kierownik USC może sprostować akt, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktu stanu cywilnego
  • Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd powszechny, jeżeli nie jest możliwe sprostowanie w trybie administracyjnym
  • Odbiór dokumentów – osobiście w USC (do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba upoważniona) lub pocztą