Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Kogo dotyczy Narzeczeni.
Wymagane dokumenty
  • Podanie o skrócenie terminu oczekiwania.
  • Dowód tożsamości.
  • Dokumenty uzasadniające konieczność skrócenia terminu (np. lekarskie zaświadczenie o ciąży, zaświadczenie o pracy za granicą, kopia biletu lotniczego itp.).
Formularze/

wnioski

w Urzędzie Stanu Cywilnego
Opłaty Decyzja – 39 zł.
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów Osobiście w USC – ul. Zakopiańska 18, Szaflary
w godzinach pracy urzędu
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po wydaniu decyzji

Podstawa prawna Art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.788).
Tryb odwoławczy Od decyzji Kierownika USC w Szaflarach przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Szaflarach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Uwagi i dodatkowe informacje – Odbiór dokumentów – osobiście w USC (po wydaniu decyzji ustalana jest data ślubu).

– Osoby uprawnione do odbioru dokumentów – narzeczeni.