Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Kogo dotyczy Osoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, mąż, żona, córka, syn, babka, dziadek, wnuk, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże interes prawny, sąd, prokurator, organizacja społeczna (jeżeli jest to zgodne z jej celem statutowym), organ administracji publicznej (jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań).
Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, ew. dokumenty wykazujące interes prawny do otrzymania odpisu.

Formularz/

wniosek

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Opłaty

Odpis skrócony/odpis skrócony wielojęzyczny – 22 zł.

Odpis zupełny – 33 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Szaflary lub w kasie Urzędu – pok. 6

kasa czynna: poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00

piątek od godz. 9.00 do godz. 14.00

Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa – nr rachunku bankowego 26 8812 0005 0000 0000 2134 0001.

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia.

Jednostka/osoba odpowiedzialna – Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18
lub

– wybrany Urząd Stanu Cywilnego w kraju

Miejsce składania dokumentów Dokumenty można składać osobiście:
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18 pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty można również przesłać pocztą na powyższy adres:

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Szaflarach) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

  • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
  • Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Podstawa prawna Art. 45, art. 125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015 r. poz. 194 z późn. zm.)
  2. Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
  3. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330)
  7. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. 2004 nr 166 poz. 1735)
Uwagi i dodatkowe informacje

1. Wnioski w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego tj. z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Szaflarach, przyjmowane są:

– w siedzibie USC: ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, pokój nr 19

– za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary

– za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

2. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy – kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.

Uwaga!
Od 1 marca 2015 roku rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Z uwagi na fakt, iż aplikacja informatyczna nadal jest modyfikowana, w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia.