Nadawanie odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Kogo dotyczy Dotyczy osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Wymagane dokumenty Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na nadanie odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Formularz/

wniosek

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na medale

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na medale

Opłaty Bez opłat
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Szaflary, ul. Zakopiańska 18
Miejsce składania dokumentów

Wnioski o przyznanie odznaczeń dla osób zamieszkałych na terenie gminy Szaflary składa się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokumenty można składać osobiście:
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18 pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty można również przesłać pocztą na powyższy adres:

Termin załatwienia sprawy

Przyznanie odznaczeń Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wniosku przez Wojewodę Małopolskiego, trwa około sześciu miesięcy.

Nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Z 2015 r. poz. 475z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Z 2004 r. Nr 277 poz. 2743 z późn. zm.).

Uwagi i dodatkowe informacje

Wręczenie odznaczenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu. Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Na terenie gminy Szaflary uroczystość wręczania odznaczeń „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców gminy organizowana jest przez Urząd Stanu Cywilnego w Szaflarach.

W przypadku nie dostarczenia oświadczenia, Urząd nie wystąpi z wnioskiem o nadanie odznaczenia.