W imieniu organizatora Województwa Małopolskiego, zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP do wzięcia udziału w „Innowacyjnym Safari” – inicjatywie mającej na celu ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej środowisk naukowych, dotyczącej […]

„Dzień kundelka” obchodzony jest corocznie  od 1997 roku dzień po dacie (24 października) wejścia w życie Ustawy o Ochronie Zwierząt. W tym roku wypadł on w niedzielę.
W Szkole Podstawowej w Borze obchodziliśmy ten […]

14 października uczniowie klasy pierwszej: Krzysztof Cisoń, Anna Domagała, Krzysztof Łaś, Daria Majdanik, Marta Majdanik, Aleksandra Mąka, Karolina Mąka, Dominik Pawlikowski, Wojciech Sarna i Klaudia Zubrzycka […]

Gmina Szaflary w roku 2020 roku, w ramach programu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” realizuje projekt pn. „Zakup zestawów umundurowania bojowego i aparatów powietrznych dla OSP […]

 

Wójt Gminy Szaflary zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 20.10.2020 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 10.11.2020 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: sekretariat@szaflary.pl,
  • złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary w godzinach jego pracy.
 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary, przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach w sali obrad w dniu 28 października  2020 r.
  o godz. 13:00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

Opinie anonimowe nie będą brane pod uwagę.

 W załączeniu:

zarządzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Szaflary z  dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021”.

formularz  konsultacji  społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Szaflary
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2021 rok.”

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.

Program Komisji:

 1. Propozycje do budżetu na 2021 rok.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
   1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5552/48,
   2. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych,
   3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Szaflary,
   4. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szaflary”,
   5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   6. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
   7. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel