Archiwa kategorii: Rada Gminy

Sesja Rady Gminy Szaflary odbędzie się w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szaflarach.
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego proszę aby zainteresowani mieszkańcy nie brali udziału w sesji. Zapraszam do oglądania transmisji sesji na żywo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCRKy3LhmJ5I6Ffs6o1z5TOg/live
Projekty wszystkich uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Szaflary w zakładce Rada ->Projekty uchwał -> Sesja nr XVIII/2020

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach,
  2. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szaflary oraz warunków i trybu jej składania,
  3. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  4. przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szaflary w 2020 roku,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 1990/2 położonej w Bańskiej Wyżnej, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Bańska Wyżna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ew. nr 7681 położonej w Szaflarach, stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  9. zmiany uchwały Nr XV/115/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  10. sposobu częściowego załatwienia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 18 listopada 2019 r. i przekazania petycji w pozostałym zakresie zgodnie z właściwością,
  11. sposobu załatwienia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały petycji adwokat Renaty Sutor skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Stanisław Wąsik

Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

 

Zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej
   w Maruszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 4795/10,
  2. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
   w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 19  lutego 2020 roku (środa) o godz. 815 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza wyników promocji gminy.
 2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z planem wydatków przeznaczonych na rolnictwa. Lasy gminne – gospodarka leśna.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej
   w Maruszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 4795/10,
  2. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
   w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza przetargów przeprowadzonych w 2019 roku.
 2. Kontrola płatności podatków za 2019 rok.
 3. Informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji ze środków zewnętrznych.
 4. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

 

INFORMACJA

W związku z tym, że z przyczyn technicznych przerwane zostały obrady sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 29.01.2020 r. informuję, że zostaną one wznowione w dniu 31.01.2020 r o godz. 15:00

Stanisław Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy Szaflary

 

 

 

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych oraz Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 22 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich i zimowych.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych oraz Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na podjęcie działań zmierzających do powstania na terenie Gminy Szaflary instalacji termicznego przekształcania odpadów.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwały w sprawie:
  1. wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na podjęcie działań zmierzających do powstania na terenie Gminy Szaflary instalacji termicznego przekształcania odpadów.
 4. Wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej                                    Przewodniczący Komisji Oświatowej

Helena Guśpiel                                                                        Adam Waras

 

 

Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 29 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  2. wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na podjęcie działań zmierzających do powstania na terenie Gminy Szaflary instalacji termicznego przekształcania odpadów.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na XV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim – Lider Rabka-Zdrój”,
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020,
  3. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1653K Szaflary – Ząb,
  4. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1658K Szaflary – Ludźmierz,
  5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Szaflary na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  6. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki na terenie Gminy Szaflary,
  7. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  8. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
  9. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają
   z upływem roku budżetowego 2019,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  11. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  12. uchwały budżetowej na 2020 rok,
  13. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  14. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady Gminy na 2020 rok,
  15. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2020 rok.
 5. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją
   w województwie małopolskim – Lider Rabka-Zdrój”,
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020,
  3. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1653K Szaflary – Ząb,
  4. przejęcia od Powiatu Nowotarskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1658K Szaflary – Ludźmierz,
  5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Szaflary na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  6. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki na terenie Gminy Szaflary,
  7. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
  8. ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych,
  9. ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Szaflary, które nie wygasają
   z upływem roku budżetowego 2019,
  10. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  11. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary,
  12. uchwały budżetowej na 2020 rok,
  13. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 2. Podsumowanie pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska za 2019 rok.
 3. Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
  i Ochrony Środowiska na 2020 rok.
 4. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 5. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 6. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 18  grudnia 2019 roku (środa) o godz. 815 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał  w sprawach:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
 3. Podsumowanie pracy Komisji za 2019 rok.
 4. Plan pracy Komisji na 2020 rok.
 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

 

 

 

Zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020 oraz średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2020 rok,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szaflary
   w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
  5. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary
   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Maruszyna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  7. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary,
  8. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  9. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Stanowisko Wójta Gminy Szaflary z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2020, oraz średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do ustalenia stawki podatku leśnego w 2020 roku.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku OSP Maruszyna stanowiącego własność Gminy Szaflary na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
  2. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Szaflary,
  3. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  4. zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
 4. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 20  listopada 2019 roku (środa) o godz. 815 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności szkół za rok szkolny 2018/2019.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary na 2020 rok,
    2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
    3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Szaflary
     w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
    4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
     w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,
    5. uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary
     z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.3.Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
 3. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
 4. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

 Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok.
 2. Informacja na temat utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szaflary.
 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Jacek Wątorek

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska w dniu 24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. opinii do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Szaflary na lata 2020 – 2022”
  2. zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 2. Propozycje do budżetu na 2020 rok.
 3. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Helena Guśpiel

 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych w dniu 23  października 2019 roku (środa) o godz. 815 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18

 Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał
  w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary.
 1. Propozycje do budżetu na 2020 rok.
 2. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Adam Waras

 Zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 900, w sali obrad Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Szaflary.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szaflary,
  • opinii do „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Szaflary na lata 2020 – 2022”,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

 

Wójt Gminy Szaflary zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 14.10.2019 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 4.11.2019 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: sekretariat@szaflary.pl,
  • złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Szaflary w godzinach jego pracy.
 • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Szaflary, przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach w sali obrad w dniu 30 października 2019 r.
  o godz. 11:00.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

Opinie anonimowe nie będą brane pod uwagę.

 W załączeniu:

zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Szaflary z dnia 11 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Szaflary
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

formularz  konsultacji  społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Szaflary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.”