Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Wniosek o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko będzie musiał złożyć każdy zainteresowany, nie tylko rodzice chcący dołączyć do tego programu, ale także ci, którzy już z niego korzystają.

Obecnie przyznane świadczenia kończą się w dniu 30 września 2017 r.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, pok. 5, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

DO WNIOSKU NA PIERWSZE DZIECKO ZAŁĄCZAMY DOCHODY
Z 2016 ROKU
z uwzględnieniem bieżącej sytuacji w przypadku uzyskania lub utraty dochodu

Uwaga: Aby zachować ciągłość wypłaty dla osób pobierających już świadczenia 500+, wniosek należy złożyć do dnia 31października 2017 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po wskazanym okresie, prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina „500+” udzielane są:
pod nr telefonu 18 26 123 26
osobiście w siedzibie GOPS pok. 5
Informacje udzielane są w godzinach urzędowania Ośrodka:
poniedziałek : 8:00 do 15:00
wtorek – czwartek : 8:00 do 16:00
piątek : 8:00 do 17.00

Ważne zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+

1. Każdy, kto zgłosi utratę dochodu spowodowaną rozwiązaniem umowy o pracę lub zmianą warunków wynagrodzenia lub wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, będzie po 3 miesiącach sprawdzany.
Jeśli okaże się, że przed upływem 3 miesięcy, z tym samym pracodawcą podpisał jakąkolwiek umowę (również całkowicie zmieniającą warunki zatrudnienia i wysokość dochodu, dotyczy to również umów krótkoterminowych), lub ponownie założył działalność gospodarczą, będzie to traktowane jak ciągłość zatrudnienia. Czyli dochód osiągany z pierwszej umowy (w przypadku uzyskania nowej pracy) lub z roku bazowego będzie nadal wliczany w starej wysokości.

Uwaga: w przypadku pobierania 500 + po utracie dochodu, gdy nastąpi ponowne zatrudnienie, jak w powyższym opisie, i zostanie przekroczone kryterium dochodowe, pobrane świadczenia uważane są za nienależne i podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na ryczałcie lub na karcie podatkowej, wysokość dochodu nie będzie już oświadczana przez stronę, natomiast będzie ogłaszana przez Ministerstwo w „Monitorze Polskim” do dnia 01 sierpnia każdego roku, i w takiej wysokości będzie uwzględniana przy wyliczaniu dochodu rodziny. Dodatkowo koniecznym będzie załączenie zaświadczenia Naczelnika Urzędy Skarbowego.

3. Do dochodu od dnia 01.10.2017 r. będą wliczane również stypendia finansowane ze środków z Unii Europejskiej.

4. W przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie, koniecznym będzie okazanie wyroku sądu przyznającego alimenty na wnioskowane dzieci (również w przypadku wniosków bez dochodu).
Dla osób pracujących za granicą :

1. Od dnia 01 stycznia 2018 r. wnioski przekazywane obecnie do Marszałka Województwa Małopolskiego przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, będą przekazane Wojewodzie Małopolskiemu i przez Urząd Wojewódzki będą rozpatrywane.

Uwaga: W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu, jeżeli były współmałżonek pracuje za granicą koniecznym jest zgłoszenie tego we wniosku o świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy.

2. Wszystkie wnioski (również bez dochodu) będą weryfikowane w systemie „empatia” pod kątem posiadania prawa do opieki zdrowotnej w Polsce, uczęszczania dzieci do szkoły i składania rozliczeń w Urzędzie Skarbowym.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce osób wnioskujących o 500+, będą wzywane one do osobistego stawiennictwa.

Ważne terminy:

  • Składanie nowych wniosków od 01.08.2017 r. do 30.10.2017 r.
  • Okres obowiązywania nowego okresu zasiłkowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
  • Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego ustalany przez GUS do 30.09.2017 r.
  • Wysokość dochodu z działalność gospodarczej (ryczałt, karta podatkowa) do 01.08.2017 r.

OCENY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SZAFLARY W RAMACH PROGRAMU DOFINANSOWANIA WYMIANY NISKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Urząd Gminy Szaflary informuje, że firma NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie rozpoczęła wykonywanie ocen energetycznych dla Gminy Szaflary. Oceny energetyczne budynków w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 wykonują osoby pracujące dla firmy NDE sp. z o.o. Prosimy o każdorazowe wylegitymowanie osoby podającej się za audytora.

Jednocześnie przypominamy, że każdy z audytorów, musi posiadać:

  • legitymację wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, bądź

  • oświadczenie dla osób wykonujących oceny, wystawione przez Gminę.

W ramach ocen energetycznych budynków audytorzy będą zobowiązani wykonać dla każdego z budynków:

  • wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentację fotograficzną,

  • świadectwa charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

  • zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (wskaźnik EP H+W),

  • obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.

Podczas wizji lokalnej należy udostępnić audytorowi dokumentację projektową budynku.

*Dodatkowe informacje, uzyskacie Państwo w siedzibie Urzędu Gminy w Szaflarach, przy ul. Zakopiańskiej 18- pokój nr 8a, bądź pod numerem telefonu 18 26 123 34.

Małgorzata Handzel

Urząd Gminy Szaflary informuje, iż w związku z realizacją programu pn. „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary” domy osób zakwalifikowanych do wymiany kotła odwiedzą audytorzy, którzy przygotują ocenę energetyczną budynku. Przedmiotowe wizyty rozpoczną się od poniedziałku 03.07.2017 r.  Lista osób upoważnionych  do wykonania audytu znajduje się w załączeniu.

Wioleta Pawlak

Oświadczenie