Archiwa kategorii: Co, gdzie, kiedy

Zbiórka uczestników koloni gminnej do Lidzbarka Welskiego: 21.08.2017 godz. 21:30 plac manewrowy przy PKP w Szaflarach.

Wyjazd autokarów do Lidzbarka Welskiego z placu manewrowego przy PKP w Szaflarach: 21.08.2017 godz. 22:00 .

W celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkie autokary przed wyjazdem,  na wniosek Urzędu Gminy,  zostaną poddane kontroli policji.

 1. Organizatorem turnieju jest Gmina Szaflary i klub piłkarski LKS „Skalni „ Zaskale”.
 2. Organizatorowi turnieju przysługuje prawo interpretacji regulaminu rozgrywek.
 3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny z terenu Gminy Szaflary .
 4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy pełnoletni, a także zawodnicy  którzy ukończyli 16 lat ( za zgodą opiekunów prawnych, którzy na piśmie oświadczą, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach i wyraża zgodę na taki udział na własną odpowiedzialność), zamieszkali na terenie sołectw gm. Szaflary zgłoszonych do rozgrywek oraz zawodnicy stowarzyszeni w klubach LKS Szaflary i LKS ”Skalni „ Zaskale ,( można tworzyć drużynę złożoną z zawodników kilku sołectw gminy Szaflary ).
 5. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać dowód tożsamości
  (w przypadku nieletniego, ważną legitymację szkolną lub inny dokument urzędowy ze zdjęciem ) i okazywać na każde żądanie sędziego prowadzącego zawody sportowe. Nie okazanie wyżej wymienionych dokumentów, skutkuje walkowerem dla drużyny, którą reprezentuje dany zawodnik.
 6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest indywidualną sprawą każdego uczestnika ,Gmina gwarantuje ubezpieczenie OC wszystkim uczestnikom turnieju.
 7. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność
  (za niepełnoletnich odpowiadają rodzice, opiekunowie ). Organizator nie zapewniaubezpieczenia dla zawodników podczas zawodów i nie odpowiada za wypadki i problemy zdrowotne wynikłe z uczestniczenia w zawodach.
 8. Zawodnik bez ubezpieczenia zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodników.
 9. .Zespoły zgłoszone do rozgrywek, zobowiązane są do wybrania kierownika drużyny.
 10. Kierownik drużyny wypełnia kartę zgłoszenia wg. załączonego wzoru (imię, nazwisko, datę urodzenia – zgodne ze stanem faktycznym)  i dołącza wymagane oświadczenia i oryginalne podpisy.
 11. Kierownik drużyny ustala skład zawodników występujących
  w rozgrywkach i decyduje o zmianach w trakcie gry. Dopuszcza się zmianę maksymalnie siedmiu zawodników podczas trwania jednego meczu
 12. Kierownik drużyny ma obowiązek zebrania odpowiednich oświadczeń
  w oparciu o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek przez uczestników przed rozpoczęciem zawodów i dostarczenia ich na ręce organizatora wraz z listą zawodników.
 13. Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów ( minimum 15 minut przed meczem ).
 14. Zawodnik wpisany do listy uważany jest za biorącego udział w meczu ,zawodnik może grać tylko w jednej drużynie –w której został zgłoszony.
 15. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.
 16. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.
 17. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.
 18.  Organizator zapewnia sędziów, pomoc medyczną ,posiłek ( grill )  napoje dla uczestników , służby porządkowe oraz nagrody indywidualne dla zawodników i dla drużyn.
 19. W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.
 20. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju zostaną nagrodzone pamiątkowymi pucharami, dyplomami i nagrodami pieniężnymi ( na zakup sprzętu sportowego ) .  Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza.  Tytuł najlepszego strzelca otrzyma zawodnik, który strzeli we wszystkich meczach najwięcej bramek. Tytuł najlepszego bramkarza otrzyma bramkarz drużyny, która straciła najmniej bramek w rozgrywkach.
 21. System rozgrywek : tworzy się 2 grupy eliminacyjne z pośród zgłoszonych drużyn, zwycięzcy tych grup wchodzą do finału, najlepsze 2 pozostałe drużyny (przegrane ) które zajmą II miejsca w grupach grają o 3 miejsce w turnieju. Drużyny w grupach eliminacyjnych o składzie 3 zespołów grają systemem każdy z każdym .Skład grup eliminacyjnych będzie losowany przez kierowników zgłoszonych drużyn w obecności sędziego przy czym zespoły Zaskale I i Szaflary I będą zespołami  rozstawionymi przy tworzeniu grup. W meczu o I i III miejsce w przypadku remisu – karne. Czas trwania  wszystkich meczy  2×20 minut z przerwą 5 min.
 1. Punktacja meczy: 

  a) zwycięstwo, wygrana walkowerem 3 pkt

  b) remis 1 pkt

  c) porażka, przegrana walkowerem 0 pkt

 2. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów dwóch lub więcej drużyn o kolejności decyduję : 

  a)lepszy stosunek strzelonych bramek

  b)bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi drużynami

  c)większa liczba zwycięstw

  d)rzuty karne pomiędzy tymi drużynami

 3. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek do dnia 1.08.2017 r.( wtorek ) na ręce p. Tylka Andrzej  tel.503197122,  p. Baboń Stanisław tel.888696191
 4. Termin rozgrywek : 6 sierpień 2017 r. ( niedziela ), boisko piłkarskie w Zaskalu  Skałka 7E, godz.14.00
 5. Godziny rozpoczęcia wszystkich gier i inne istotne informacje będą podane do wiadomości publicznej po otrzymaniu zgłoszeń drużyn uczestniczących w turnieju.

  W przypadku opadu deszczu turniej może odbyć się w innym terminie o czym organizator poinformuje wszystkie strony.

  Przy zgłaszaniu drużyn proszę o podanie  : nazwy drużyny , miejscowości którą reprezentuje drużyna, nazwisko i imię kierownika oraz jego telefon kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej do wspólnego kibicowania w duchu sportowej rywalizacji. 

 

Wniosek o wypłatę świadczenia 500+ na dziecko będzie musiał złożyć każdy zainteresowany, nie tylko rodzice chcący dołączyć do tego programu, ale także ci, którzy już z niego korzystają.

Obecnie przyznane świadczenia kończą się w dniu 30 września 2017 r.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, pok. 5, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

DO WNIOSKU NA PIERWSZE DZIECKO ZAŁĄCZAMY DOCHODY
Z 2016 ROKU
z uwzględnieniem bieżącej sytuacji w przypadku uzyskania lub utraty dochodu

Uwaga: Aby zachować ciągłość wypłaty dla osób pobierających już świadczenia 500+, wniosek należy złożyć do dnia 31października 2017 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po wskazanym okresie, prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Szczegółowe informacje na temat Programu Rodzina „500+” udzielane są:
pod nr telefonu 18 26 123 26
osobiście w siedzibie GOPS pok. 5
Informacje udzielane są w godzinach urzędowania Ośrodka:
poniedziałek : 8:00 do 15:00
wtorek – czwartek : 8:00 do 16:00
piątek : 8:00 do 17.00

Ważne zmiany w świadczeniach wychowawczych 500+

1. Każdy, kto zgłosi utratę dochodu spowodowaną rozwiązaniem umowy o pracę lub zmianą warunków wynagrodzenia lub wyrejestrowaniem działalności gospodarczej, będzie po 3 miesiącach sprawdzany.
Jeśli okaże się, że przed upływem 3 miesięcy, z tym samym pracodawcą podpisał jakąkolwiek umowę (również całkowicie zmieniającą warunki zatrudnienia i wysokość dochodu, dotyczy to również umów krótkoterminowych), lub ponownie założył działalność gospodarczą, będzie to traktowane jak ciągłość zatrudnienia. Czyli dochód osiągany z pierwszej umowy (w przypadku uzyskania nowej pracy) lub z roku bazowego będzie nadal wliczany w starej wysokości.

Uwaga: w przypadku pobierania 500 + po utracie dochodu, gdy nastąpi ponowne zatrudnienie, jak w powyższym opisie, i zostanie przekroczone kryterium dochodowe, pobrane świadczenia uważane są za nienależne i podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

2. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na ryczałcie lub na karcie podatkowej, wysokość dochodu nie będzie już oświadczana przez stronę, natomiast będzie ogłaszana przez Ministerstwo w „Monitorze Polskim” do dnia 01 sierpnia każdego roku, i w takiej wysokości będzie uwzględniana przy wyliczaniu dochodu rodziny. Dodatkowo koniecznym będzie załączenie zaświadczenia Naczelnika Urzędy Skarbowego.

3. Do dochodu od dnia 01.10.2017 r. będą wliczane również stypendia finansowane ze środków z Unii Europejskiej.

4. W przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie, koniecznym będzie okazanie wyroku sądu przyznającego alimenty na wnioskowane dzieci (również w przypadku wniosków bez dochodu).
Dla osób pracujących za granicą :

1. Od dnia 01 stycznia 2018 r. wnioski przekazywane obecnie do Marszałka Województwa Małopolskiego przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, będą przekazane Wojewodzie Małopolskiemu i przez Urząd Wojewódzki będą rozpatrywane.

Uwaga: W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu, jeżeli były współmałżonek pracuje za granicą koniecznym jest zgłoszenie tego we wniosku o świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy.

2. Wszystkie wnioski (również bez dochodu) będą weryfikowane w systemie „empatia” pod kątem posiadania prawa do opieki zdrowotnej w Polsce, uczęszczania dzieci do szkoły i składania rozliczeń w Urzędzie Skarbowym.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce osób wnioskujących o 500+, będą wzywane one do osobistego stawiennictwa.

Ważne terminy:

 • Składanie nowych wniosków od 01.08.2017 r. do 30.10.2017 r.
 • Okres obowiązywania nowego okresu zasiłkowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
 • Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego ustalany przez GUS do 30.09.2017 r.
 • Wysokość dochodu z działalność gospodarczej (ryczałt, karta podatkowa) do 01.08.2017 r.