Archiwa kategorii: Odnawialne Źródła Energii

Szanowni mieszkańcy miejscowości Bańskiej Wyżnej, Maruszyny i Skrzypnego,
W związku z pracami związanymi z projektowaniem sieci gazowej w naszej Gminie, zapraszamy na spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których planowana jest realizacja sieci gazowej. Spotkania odbędą […]

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów trwa od 8 sierpnia 2018 r. do 6 września 2018 r, z przerwą 15 – 22 sierpień. Harmonogram godzin w których będzie można uzyskać pomoc […]

W czwartek, 09.08.2018 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, sala nr 1, odbędzie się spotkanie  z  mieszkańcami miejscowości Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Maruszyna, Skrzypne oraz Zaskale, biorącymi udział w programie

Wymiany kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych
Gminy Szaflary w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Uczestników programu serdecznie zapraszamy.

Anna Urbaniak

Informujemy, iż oceny energetyczne w budynkach zakwalifikowanych do projektu w Gminie Szaflary wykonywać będzie firma Solar Projekt Biały & Manikowski Sp. z o.o., dlatego podajemy aktualny schemat działania podczas wykonywania ocen:

Wizja lokalna

 1. Umówienie się z właścicielem na pierwsze spotkanie, tj. wizję lokalną.

 2. Wizja lokalna budynku i rozmowa z właścicielem, w tym wypełnienie ankiety i wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 3. Drugie spotkanie z właścicielem. Audytor przedstawi mieszkańcowi papierową wersję oceny, zapozna go z wynikami oraz odpowie na pytania, wyjaśni czym grozi przewymiarowanie kotła, przyjmie ewentualną reklamację, uzyska podpis na jednym egzemplarzu oceny, a drugi zostawi właścicielowi.

Planowany termin wykonywania ocen energetycznych to czerwiec/lipiec.

Jest to kontynuacja wykonywania ocen energetycznych. U osób, u których ocena została już wykonana, nie ma potrzeby przeprowadzać jej raz jeszcze. Wszystkie pozostałe aspekty uczestnictwa w projekcie nadal pozostają aktualne.

Prosimy o legitymowanie ankieterów i audytorów pod kątem posiadania aktualnego upoważnienia wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Planowane wykonywanie ocen energetycznych – czerwiec/lipiec.

Anna Urbaniak

Gmina Szaflary realizuje umowę o dofinansowanie projektu: „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś […]

Wójt Gminy Szaflary ponownie informuje, że wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), dotyczący dofinansowania do wymiany kotłów został oceniony pozytywnie.

Wymiana kotłów rozpocznie się po dopełnieniu stosownych formalności pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Gminą Szaflary.

Anna Urbaniak

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO PROJEKTU

AUDYTY ENERGETYCZNE

Nadal trwają prace związane z przeprowadzaniem ocen energetycznych
u mieszkańców, którzy wypełnili i złożyli ankiety. Audyt energetyczny jest bezpłatny. Jego wykonanie to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu.

DLA OSÓB U KTÓRYCH AUDYTOR POJAWIŁ SIĘ JEDEN RAZ:

Dane firmy wykonującej oceny energetyczne:

NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni

e-mail:  audytorzyzit@doradcy.org;       

tel.: 12-345-49-75 lub 736-770-150

Więcej informacji na temat wykonywanych ocen energetycznych znajduje się w dokumencie „Wskazówki dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych” link:

https://archiwum2020.szaflary.pl/wp-content/uploads/2017/08/wskazowki.pdf

DLA OSÓB U KTÓRYCH OCENA ENERGETYCZNA NIE ZOSTAŁA WYKONANA:
Urząd Marszałkowski zapewnia, iż oceny u osób zgłoszonych do projektu odbędzie się, jednak w późniejszym terminie. Prosimy więc o cierpliwość.

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI

(zgodnie z założeniami programu jest):

 1. wypełnienie i złożenie ankiety dotyczącej wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe,

 2. wykonanie w budynku bezpłatnej oceny energetycznej przez wskazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego audytora energetycznego,

 3. wykonanie ewentualnych dodatkowych prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audytora (np. docieplenie ścian budynku, wymiana bądź uszczelnienie okien, docieplenie dachu  lub stropodachu),

 4. złożenie wniosku o dotację w Urzędzie Gminy Szaflary,

 5. podpisanie umowy o dotację z Gminą Szaflary,

 6. demontaż i utylizacja starego źródła ogrzewania,

 7. montaż nowego, wysokosprawnego kotła, oraz użytkowanie go przez 5 lat od  dnia rozliczenia dotacji,

 8. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z zapłaconymi fakturami
  lub/i rachunkami dokumentującymi zakres inwestycji.

Na dzień dzisiejszy obowiązują następujące zasady dofinansowania:

 1. Dotacja na dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywana maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiła:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, lecz

 • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

 • nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego,
  dla którego wprowadzane jest wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

 1. Dofinansowanie do instalacji grzewczej wynosi:

 1. maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,

 2. do wielokrotność 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w  budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m3 ogrzewanej powierzchni.

 1. UWAGA ! Dofinansowanie polega na refundacji – mieszkaniec sam dokonuje płatności za wszystkie elementy objęte umową tj. wymianę pieca, prace instalacyjne, koszty złomowania starego pieca (obowiązkowo musi potwierdzić fakt zezłomowania starego pieca stosownym dokumentem) oraz jeśli zostanie to  wskazane przez audytora – również prace termomodernizacyjne. Następnie przekłada wniosek o rozliczenie dotacji do Urzędu Gminy wraz z kompletem dokumentów na podstawie których Gmina po weryfikacji dokonuje przelewu środków na rachunek wskazany przez Wnioskodawcę.

 1. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie kotły które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185., lista kotłów znajduje się tutaj https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Gmina Szaflary pozyskała dotację na odwiert geotermalny ale jak wiadomo, to dopiero część działań, które umożliwią rozwój energii cieplnej w samym Sercu Podhala. Powstanie […]

Urząd Gminy Szaflary informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

 1. 550zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
 2. 500zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10kW do 15Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku.
 3. 450zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15kW do 20Kw mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej budynku
 4. 400zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20kW

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego wynosi:

– do 1 tys. zł (paliwa stałe – Poddziałanie 4.4.3)

– do 1 tys. zł (paliwa stałe – Poddziałanie 4.4.3) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Małgorzata Handzel

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnej polityki energetycznej działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 rozwój infrastruktury produkcji […]