Archiwa autora: Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
budownictwo@szaflary.pl
tel. 18 26-123-20

Nasz znak : PPGK.6733.26.2017.KK
Szaflary, dnia 2018-01-19

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 12.10.2017 r.; PEC Geotermia Podhalańska S.A. ul. Cieplice 1, 34-424 Bańska Niżna, Pełnomocnik: Jan Jarosz, Czerwienne 287 a, 34-407 Ciche, w dniu 19.01.2018 r.

została wydana decyzja o umorzeniu postępowania

znak: PPGK.6733.26.2017.KK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej na potoku Biały Dunajec wraz z  komorą pompowni wody, komorą ujęcia, rurociągiem tłocznym zasilającym i zrzutowym, kablem energetycznym i sterowniczym, gruntami, niecką, murkami bocznymi, narzutem kamiennym.” dz. ew. nr: obręb Szaflary: 8516/3, 1673, 1670/2, 1670/1, 8517/4, 1662, 1663, 8465, 1655/4,1657/2, 1657/1, 1665, 1672/1, 8517/3, 1660/1, 1658, 1664/2; obręb Bańska Niżna: 2841/3, 2841/4, 2840/3, 2863/12; obręb Biały Dunajec: 50, 64/2, 12614/96; w  miejscowości Szaflary, Bańskiej Niżnej oraz częściowo w Białym Dunajcu.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

-Wójt Gminy Szaflary-

Nasz znak: PPGK.6733.30.2017.KK Szaflary

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)), zawiadamia się, że na żądanie wnioskodawcy z dnia 27.11.2017 r.; Wójt Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, w dniu 15.01.2018 r. została wydana decyzja administracyjna znak: PPGK.6733.30.2017.KK w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji opadowej wraz z zbiornikiem na wody opadowe” dz. ew. nr: 1990/2 obręb Bańska Wyżna, gmina Szaflary.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z  wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na stanowisku ds. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 , piątek od 8.00 do 15.00).

Wójt Gminy Szaflary