Archiwa autora: Anna Dygoń

20150216-krajswiat-150219698_8a3d5

Urząd Gminy Szaflary informuje, iż w bieżącym 2017 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 roku.

Dowody osobiste wydane przed 2007 rokiem straciły ważność i powinny być już wymienione.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem jego terminu ważności.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście.

Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu osobistego o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Szaflary pokój nr 18 Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych celem złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

Do wniosku należy dołączyć 1 fotografię wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Przypominamy, że fotografia wykorzystywana w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Jak sprawdzić kiedy kończy się termin ważności dowodu osobistego?

Wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności.

Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin, gdyż jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.

Wzór dowodu osobistego wydawanego do 28 lutego 2015 r.

Uwaga!

Osoby, które przed 1 marca 2015 r. złożyły wniosek o wydanie dowodu osobistego mając ukończone 65 lat, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony i osoby te nie muszą dokonywać ponownej wymiany dowodu osobistego. W prawym dolnym rogu zamiast daty będzie wpisane nieoznaczony

Przypominamy, że od 1 marca 2015 roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.

Wzór dowodu osobistego wydawanego po 1 marca 2015 r.

Nowy dowód osobisty służy tylko do potwierdzania tożsamości oraz obywatelstwa polskiego, nie zawiera informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście, nie ma też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Dowód osobisty jest ważny przez okres 10 lat, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który ważny jest przez okres 5 lat.

Jeżeli w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca nie będzie mógł złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy, pracownik gminy przyjmie ten formularz w miejscu pobytu wnioskodawcy, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik.

W takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny numer telefonu 18 26 123-16

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie
w kraju, lub drogą elektroniczną. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ustawowy miesięczny termin oczekiwania na wydanie dowodu osobistego może być krótszy w zależności od możliwości produkcyjnych Centrum Personalizacji Dokumentów.

Zgubiłeś dowód osobisty. Co dalej?

Najważniejsze: utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami
w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. W urzędzie gminy otrzymamy zaświadczenie o utracie dowodu osobistego ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do banku celem zastrzeżenia skradzionego czy też zagubionego dowodu osobistego.

Informacje o konsekwencjach wynikających z posługiwania się unieważnionym dowodem osobistym


W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone a potem odnalezione, przekazujemy informację o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony
w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują
przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.), poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywania do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości
i przekraczania granic państw.

Wobec powyższego, należy mieć świadomość, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!